Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSDEAL - 29.09.2022

Arbeidsdeal: binnenkort vierdagenweek?

Het akkoord dat de federale regering in juni bereikte over de arbeidsdeal kreeg heel wat aandacht in de media. Waar staan we nu met de concrete implementatie van die plannen? Moet het bedrijf binnenkort effectief een vierdagenwerkweek invoeren? Welke andere vormen van flexibiliteit voorziet de arbeidsdeal voor u en uw collega’s?
Lees meer

CONSORTIUM - 29.09.2022

Wanneer is er sprake van een consortium en wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van het WVV heeft de CBN op 1 juni 2022 een advies (CBN-advies 2022/09) uitgebracht over de consolidatie binnen een horizontale groep. Dat advies vervangt het eerdere advies 2017/6 en preciseert de interpretatie van het begrip consortium. Wanneer is er sprake van een consortium? Wat zijn daarvan de gevolgen op fiscaal vlak?
Lees meer

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

DIVIDENDEN - 29.09.2022

VVPR-bis: ook mogelijk voor voorheen uitgesloten kapitaal

Het standaardtarief roerende voorheffing voor dividenden bedraagt op heden 30%. Op dat algemene tarief bestaat evenwel een uitzondering voor bepaalde aandelen van kleine vennootschappen. Die gunstregeling, die gekend is onder de noemer ‘VVPR-bis’, biedt de mogelijkheid om dividenden tegen een verlaagd tarief (tot 15%) roerende voorheffing uit te keren. Anno 2022 werd de regeling – vervat in artikel 269, §2 WIB 92 – herschreven, en dat voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022. Op grond van de gewijzigde regels kan voorheen uitgesloten kapitaal nu alsnog binnen het toepassingsgebied van de gunstregeling vallen. Dat werd onlangs aan de hand van een voorbeeld bevestigd door de minister.
Lees meer

CONTRACT - 29.09.2022

Vanaf 1 januari 2023 meer mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden?

Welke mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden biedt het nieuwe verbintenissenrecht u vanaf 1 januari 2023, als een klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt? Moet u steeds langs de rechtbank passeren om de ontbinding te vragen? Zijn clausules in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden die een ontbinding voorzien nog geldig? Kunt u de ontbinding voortaan ook al vragen als het duidelijk is dat uw klant in de toekomst zijn verbintenissen niet zal kunnen nakomen?
Lees meer

MEERWAARDEN - 29.09.2022

Vastgoed en de gespreide taxatie van meerwaarden: aandachtspunten

Wanneer een onderneming een meerwaarde realiseert op een materieel of immaterieel vast actief, kan die meerwaarde gespreid belast worden, op voorwaarde dat de voor het actief ontvangen verkoopprijs of schadevergoeding tijdig herbelegd wordt. Komen meerwaarden op terreinen en verbouwingswerken ook in aanmerking voor gespreide taxatie? Kunt u herbeleggen in een woning of in een vruchtgebruik, opstal, erfpacht of leasing? Is een herbelegging via inbreng, fusie of splitsing mogelijk? Welke formaliteiten moet u naleven?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

TACTIEK EN STRATEGIE - LAADPALEN - 16.08.2022

Laadpaal privé of met uw BV kopen na de wetswijziging?

Investeert u of uw vennootschap tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 in een laadpaal voor een elektrische/hybrideauto, dan wordt u daar fiscaal voor beloond. Door een wet van 05.07.2022 zijn ter zake de spelregels wel nog wat aangepast. Wat is er dan gewijzigd en investeert u nu het best privé of met uw BV in zo’n laadpaal?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 30.08.2022

Een hybrideauto kopen? Hoe zit dat in 2022 en de volgende jaren op fiscaal vlak?

De aankoop van (plug-in)hybrideauto’s door zelfstandigen en bedrijven zit in de lift, zo blijkt uit recente cijfers van Febiac. Wat als u ook overweegt om een hybrideauto te kopen? Hoe zit dat dan op fiscaal vlak nu en de volgende jaren?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 17.08.2022

Premie om werknemer aan te brengen = fiscaal vriendelijk?

De zoektocht naar nieuwe collega’s is tegenwoordig een hele calvarietocht en brengt heel wat kosten met zich mee. Dus waarom niet uw werknemers stimuleren om kandidaten aan te brengen? Hoe gaan de fiscus en de RSZ om met dit idee? De fiscale Rulingcommissie liet hier onlangs haar licht op schijnen.
Lees meer