REKENING-COURANT - 15.05.2017

Hoe kunt u vandaag gratis geld lenen bij uw vennootschap?

Geld uit uw vennootschap halen via een dividend blijft duur. Vanaf wanneer kunt u uw liquidatiereserves tegen de verlaagde rv van 5% uitkeren?

Hoe kunt u in de tussentijd op een goedkope manier geld uit uw vennootschap halen? Hoe wordt u belast op een lening in rekening-courant? Welke goedkopere alternatieven bestaan er?

Hoe kunt u bv. vandaag met een hypothecaire lening met variabele rente gratis geld lenen bij uw vennootschap?

Rekening-courant

Geld uit uw vennootschap halen?

Als bedrijfsleider wordt u bijna automatisch geconfronteerd met de vraag op welke manier u het best geld uit uw vennootschap kunt halen. Net zoals een werknemer heeft u immers liquiditeiten nodig om uw privé-uitgaven te financieren. Het is perfect mogelijk om inkomsten op te bouwen in uw vennootschap en deze te laten belasten aan het normale tarief van 34% in de vennootschapsbelasting, maar daarmee heeft u zichzelf nog geen inkomen uitbetaald. Als u zich als bedrijfsleider een loon laat uitbetalen, dan betaalt u tot 50% belastingen (plus gemeentebelasting). Bovendien zijn er op dat loon ook sociale bijdragen verschuldigd.

Ook dividenden zijn geen goedkope manier om geld uit uw vennootschap te halen. Eerst betaalt uw vennootschap vennootschapsbelasting en daarna moet zij ook nog eens een roerende voorheffing van 30% inhouden. Zelf houdt u op die manier netto amper 46% van die inkomsten over.

Liquidatiereserves

Het aanleggen van een liquidatiereserve laat u toe om de belastingdruk op dividenden te milderen tot 15%, door uw dividendbeleid in twee fasen en gespreid over minstens vijf jaar te structureren. In een eerste fase betaalt u dan 10% belasting bij het aanleggen van de liquidatiereserve. In een tweede fase, na vijf jaar, kunnen deze reserves uitgekeerd worden tegen 5% rv. Zo houdt u privé netto zo’n 57% van de inkomsten van uw vennootschap over.

U kon voor het eerst een liquidatiereserve aanleggen voor aanslagjaar 2015. De periode van vijf jaar begint te lopen op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin de betrokken winst geboekt is op de afzonderlijke rekening ‘liquidatiereserve’. Als u voor boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015) een liquidatiereserve aangelegd heeft, dan kunt u die dus pas vanaf 2020 tegen 5% rv uitkeren.

Daarnaast kon u dat gunstregime ook genieten door voor boekjaar 2012 en 2013 een zgn. bijzondere liquidatiereserve aan te leggen, de bijzondere aanslag uiterlijk op 30.11.2015 en 30.11.2016 te betalen en de liquidatiereserve uiterlijk op 31.12.2015 en 31.12.2016 te boeken. Die ‘bijzondere’ liquidatiereserves kunt u dan respectievelijk in 2021 en 2022 uitkeren.

Geld lenen?

Gezien de hoge fiscale kosten die verbonden zijn aan het opnemen van een loon of een dividend, kan het interessant zijn om geld te lenen van uw vennootschap. Dat is eventueel ook een manier om de wachttijd van vijf jaar te overbruggen, alvorens u liquidatiereserves tegen 5% rv als dividend kunt uitkeren.

Als u geld leent van uw vennootschap moet u daar fiscaal gezien een marktconforme interest voor betalen. De interesten die u betaalt komen van uw privégeld en worden belast bij uw vennootschap aan wie u die interesten betaalt. Dat is fiscaal gezien niet de beste oplossing. Daarom verkiezen veel bedrijfsleiders om gelden uit hun vennootschap op te nemen zonder interesten te betalen. U moet dan wel rekening houden met de fiscale gevolgen.

Als u een renteloze of een goedkope lening krijgt van uw vennootschap, dan zal u belast worden op een zgn. voordeel van alle aard. Een goedkope lening is een lening met een rente die minder bedraagt dan de normale marktrente. Het belastbare voordeel van alle aard wordt berekend op basis van het verschil tussen de zgn. referentierentevoet die jaarlijks bekendgemaakt wordt bij Koninklijk Besluit en de rentevoet die werkelijk aan de ontlener aangerekend wordt. De marktrentevoeten voor 2016 werden onlangs gepubliceerd (KB 20.02.2017, BS 03.03.2017) . Als u geld opneemt in rekening-courant, dan bedraagt de referentierentevoet voor 2016 9,27%.

Als er weinig schommelingen geweest zijn op uw rekening-courant, dan kunt u het bedrag van het voordeel bepalen door die interestvoet toe te passen op het gemiddelde van de beginstand en de eindstand van uw rekening-courant. Zijn er wel veel schommelingen geweest, dan moet u het voordeel in principe per maand berekenen.

Alternatief: termijnlening

Autolening

Gelukkig bestaat er een fiscaal gunstiger alternatief voor de rekening-courant, namelijk een termijnlening sluiten bij uw vennootschap. Zo’n lening legt u vast in een overeenkomst met een afbetalingsschema. Als u een niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd sluit voor de aankoop van een wagen, dan is de referentierentevoet (2016) gelijk aan een maandelijks kostenpercentage van slechts 0,06%. Sluit u een niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd voor andere doeleinden, dan moet u een maandelijks lastenpercentage van 0,13% hanteren.

Hypothecaire lening

U kunt bij uw vennootschap ook een hypothecaire lening opnemen. Uw vennootschap neemt dan een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed dat uw eigendom is. U moet dan ook naar de notaris en u moet zelf privé de kosten van de hypothecaire inschrijving betalen, maar dat is veelal niet anders als u bij de bank leent. Er wordt dan ook een aflossingstabel opgemaakt en die aflossingstabel moet u strikt naleven. U betaalt het geleende bedrag dus effectief gespreid over een aantal jaren terug.

Kiest u voor een hypothecaire lening met een vaste rentevoet, dan is de referentierentevoet voor 2016 gelijk aan 1,78%.

Variabele rentevoet

Als u kiest voor een hypothecaire lening met een variabele rentevoet, dan is de referentierentevoet vandaag zelfs negatief. Dat is concreet het geval voor leningen waarbij de rente vijfjaarlijks of op een kortere termijn herzien wordt. Als u geld leent van uw vennootschap, zou uw vennootschap u dan eigenlijk interest moeten betalen. Dat is een zeer unieke situatie. Zo bijzonder zelfs dat de situatie zich nooit eerder voordeed.

Dat blijkt ook uit de wetteksten betreffende deze materie. De bijzondere situatie van een negatieve rente staat zelfs niet beschreven in de fiscale wetteksten. In de praktijk mag u er echter van uitgaan dat de vennootschap u geen geld zal betalen. De interestvoet wordt met andere woorden herleid tot nul. Dat betekent dus dat u als bedrijfsleider vandaag renteloos kunt lenen van uw vennootschap, althans wanneer u met uw vennootschap een hypothecaire lening met variabele rentevoet sluit.

Let op! Het moet dan gaan om een lening met een contractuele onderbouw en een hypothecaire inschrijving. Aan die lening is een aflossingstabel verbonden en die aflossingstabel moet u strikt naleven. U mag zo’n hypothecaire lening met vaste looptijd en variabele rentevoet dus niet verwarren met een lening in rekening-courant, een niet-contractueel onderbouwde lening zonder welbepaalde looptijd.

Frederik De Roo

Managing Partner Tax & Legal BDO

Adviezen

  • Een dividend opnemen is een dure manier om geld uit uw vennootschap te halen. U houdt netto amper 46% van de inkomsten van uw vennootschap over. Door eerst een liquidatiereserve aan te leggen en daarna een wachttermijn van vijf jaar te respecteren, kunt u dat percentage verhogen tot zo’n 57%. De oudste liquidatiereserves, aangelegd uit de winst van 2014, kunt u echter pas in 2020 tegen 5% rv uitkeren.
  • Interest betalen aan uw vennootschap is niet interessant omdat u die interest met privémiddelen moet financieren en omdat uw vennootschap op die inkomsten belast wordt. Als u via uw rekening-courant leent, wordt u belast op een voordeel gratis lening waarvoor de referentierentevoet voor 2016 9,27% bedroeg.
  • Als u echter een hypothecaire lening sluit met een vijfjaarlijks herzienbare rente, dan is de referentierentevoet (2016) negatief, waardoor u dus gratis kunt lenen van uw vennootschap zonder belast te worden op een voordeel alle aard. Zeker als u geld nodig heeft om onroerend goed te kopen is dat een interessante piste, omdat uw bank dan vaak toch ook een hypotheek zal vragen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878