FISCAAL - BUITENLAND - 21.06.2017

Uw Belgische woning verhuren als niet-inwoner?

Een klant vertrekt samen met zijn gezin om professionele redenen voor enige jaren naar het buitenland. Hij wil wel zijn woning hier ondertussen verhuren aan een andere familie. Wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van?

Verhuizen naar het buitenland

Met heel zijn ‘hebben en houden’. Door een professionele uitdaging is uw klant van plan om bv. voor minstens vijf jaar naar Portugal te verhuizen. Hij en zijn gezin laten zich dus schrappen uit het Belgische rijksregister en zijn van plan om in Portugal een nieuw leven te beginnen.

Geen rijksinwoner meer en gezin gaat mee. Dat is fiscaal wel van belang. Immers, de fiscus gebruikt die criteria om te zien of hij uw klant toch niet nog hier in België kan belasten! Zolang uw klant hier ingeschreven is, wordt hij vermoed een Belgisch rijksinwoner te zijn. Dat is wel een weerlegbaar vermoeden, maar toch. Anderzijds, als uw klant zich wel uitschrijft, maar zijn gezin in België blijft wonen, gaat hem dat fiscaal ook niet helpen. Immers, het feit dat zijn gezin nog ingeschreven is in het Belgische bevolkingsregister, is voor de fiscus een onweerlegbaar vermoeden dat het zgn. centrum van levensbelangen van uw klant toch nog in België is, met alle fiscale gevolgen van dien.

Fiscale afrekening in België. Uw klant zal nog een laatste aangifte personenbelasting moeten indienen voor zijn inkomsten en uitgaven vanaf 01.01 tot de datum van zijn vertrek uit België. Verhuist hij bv. op 15.09.2017, dan moet hij voor 01.01.2017 tot 15.09.2017 een zgn. speciale aangifte indienen, die hij zelf moet aanvragen bij zijn lokaal controlekantoor.

Nadien aangifte als niet-inwoner? Dat hangt af van de situatie van uw klant. België blijft immers, ook na zijn vertrek, heffingsbevoegd voor de inkomsten die nog in België behaald worden. In casu moet er dus soms nog een zgn. aangifte niet-inwoner of zgn. aangifte BNI ingevuld worden.

Belgische woning verhuren

Wat met de huurinkomsten? Die zal uw klant in principe jaarlijks moeten aangeven in zo’n aangifte niet-inwoner. Het betreft immers inkomsten uit een in België gelegen onroerend goed en daarvoor is en blijft België heffingsbevoegd!

Anders belast dan? Neen! Net zoals een Belgisch rijksinwoner die een woning verhuurt voor privégebruik, wordt ook uw klant als niet-inwoner belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, verhoogd met 40% (art. 7, §1, 2° a WIB 92) .

Soms toch geen aangifte nodig. Dat is nl. het geval als het onroerend inkomen kleiner is dan € 2.500 én er in België geen andere aan te geven inkomsten behaald zijn (art. 232, lid 2 WIB 92) . Belangrijk om te weten is ook dat die € 2.500 slaat op het fiscaal aan te geven bedrag, in deze dus het geïndexeerd ki x 1,40. Indien uw klant gehuwd of wettelijk samenwonend is, geldt die grens van € 2.500 trouwens per persoon. Het niet-geïndexeerd ki van de woning mag dan al € 2.082 zijn (€ 5.000 / 1,7153 index = € 2.915 / 1,40 = € 2.082)!

Let op! De onroerende voorheffing zal hij blijven betalen.

Nog een lening op die woning? Zo uw klant geen of minder dan 75% van zijn beroepsinkomsten in België behaalt, dan kan hij als ‘gewone’ niet-inwoner ook geen fiscale voordelen meer genieten voor zijn lening op de woning, zoals de woonbonus, het langetermijnsparen, enz.!

Let op! Moet uw klant wel een aangifte BNI indienen, dan heeft hij als ‘gewone’ niet-inwoner ook geen recht op de belastingvrije som, waarmee hij de netto onroerende inkomsten zou kunnen neutraliseren voor de belastingberekening.

Uw klant moet nog één aangifte indienen in België om de afrekening te maken voor de periode 01.01 tot de datum van verhuis. De verhuurde woning moet in principe dan jaarlijks aangegeven worden in een aangifte niet-inwoner, tenzij de belastbare inkomsten ervan minder bedragen dan € 2.500 per persoon.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878