BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 30.04.2018

Combineer nu investeringsreserve met investeringsaftrek!

Kmo-vennootschappen kunnen voor 2017 nog een laatste maal een investe-ringsreserve (IR) aanleggen en genieten in 2018 en 2019 een investeringsaftrek (IA) van 20%. Kunt u de IR en IA combineren om zo de fiscale kost te drukken?

Tijdelijke verhoging investeringsaftrek

Boekjaar 2017. Kmo-vennootschappen (art. 15, §1-6 W.Venn.) genieten voor aanslagjaar 2018 (boekjaar 2017) een IA van 8% als zij investeren in nieuwe activa die ze over minstens drie jaar afschrijven en die een rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande activiteit van de vennootschap. Investeringen in personenwagens zijn uitgesloten (art. 69 en 201 WIB 92) .

Tijdelijke verhoging. Voor investeringen gedaan tussen 01.01.2018 en 31.12.2019 bedraagt de IA tijdelijk 20%.

Let op 1! Volgt uw boekjaar niet het kalenderjaar, dan zal u een onderscheid moeten maken tussen investeringen gedaan vóór 2018 (tegen 8%) en vanaf 2018 (tegen 20%). Voor een boekjaar dat eindigt op 30.09.2018 bedraagt de IA 8% voor alle investeringen t.e.m. 31.12.2017. De investeringen gedaan van 01.01.2018 t.e.m. 31.12.2019 geven hier recht op 20% IA!

Let op 2! Kmo’s die kiezen voor de toepassing van de IA, hebben voor datzelfde boekjaar geen recht op de notionele interestaftrek (NI).

Uitdoofscenario investeringsreserve

Investeringsreserve. Kmo’s kunnen een investeringsreserve (IR) van maximaal € 18.750 per jaar aanleggen, beperkt tot maximaal de helft van de aangroei van de reserves (d.w.z. de boekhoudkundige winst na belastingen, maar vóór de aanleg van de investeringsreserve zelf). Die berekening is ingewikkeld. U vindt een rekentool op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/berekening/investeringsreserve . Het vrijgestelde bedrag moet dan uiterlijk op 31.12.2019 geïnvesteerd worden in investeringen die voldoen aan de voorwaarden voor de IA. Verder moet u de IR op een zgn. onaantastbare rekening boeken.

Boekjaar 2017 is laatste kans. Door de belastinghervorming wordt de IR afgeschaft en kunt u geen IR meer aanleggen voor boekjaren afgesloten na 30.12.2018. Voor vennootschappen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar is dat dus vanaf boekjaar 2018. Concreet komt dat erop neer dat u voor boekjaar 2017 dat afsloot op 31.12.2017, de laatste keer een IR kunt aanleggen.

Let op 1! Door voor boekjaar 2017 een IR aan te leggen, heeft uw kmo voor boekjaar 2017, 2018 en 2019 wel geen recht op de NI.

Let op 2! De vrijstelling is tijdelijk. Ten laatste bij de liquidatie betaalt u er belastingen op.

Nu extra interessant! Door in boekjaar 2017 een IR aan te leggen, kunt u een deel van de winst doorschuiven naar een volgend aanslagjaar en dit laten belasten tegen een lager tarief. Maakt u de IR van 2017 bv. belastbaar in 2023, dan wordt die reserve normaal gezien belast tegen 20% i.p.v. nu tegen ten minste 24,98%.

Let op!  Herbelegt u de IR niet tijdig, leeft u de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet na of verkoopt u een herbelegging binnen de drie jaar, dan zal u er toch nog belasting op betalen tegen het normale tarief voor aanslagjaar 2018, dus 33,99% en niet 24,98%! Beperk de aanleg van uw IR voor boekjaar 2017 dus tot de investeringen die u maakte of zal maken voor de periode 01.01.2017 t.e.m. 31.12.2019.

IA en IR combineren? Inderdaad, u kunt beide combineren, zo vangt u twee vliegen in één klap!

U kunt nu aan de hoge tarieven vennootschapsbelasting ontsnappen door nog in 2017 een investeringsreserve aan te leggen voor de investeringen die u t.e.m. 31.12.2019 plant met een maximum van € 18.750. Voor investeringen in de periode 01.01.2018 t.e.m. 31.12.2019 geniet u daarbovenop 20% investeringsaftrek.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878