BELASTINGEN - AANGIFTE - 30.04.2018

Heeft u in 2017 voldoende loon opgenomen?

Uw boekhouder zegt dat u nu het best een tantième opneemt omdat uw loon van 2017 te laag is. Doet u dat niet, dan zou uw vennootschap uitgesloten zijn van het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies?

De gekende € 36.000-regel

Het principiële minimumloon. Dat kent u: wil uw vennootschap het zgn. verlaagd, opklimmend tarief vanaf 24,98% kunnen genieten, dan is het o.m. vereist dat u tijdens het boekjaar een bezoldiging opneemt van minstens € 36.000. Dat bedrag omvat dan zowel uw eigenlijke loon als uw privé belastbare voordelen, een tantième, enz. Voldoet uw vennootschap niet aan de vereiste van het minimumloon, dan is zij voor boekjaar 2017 onderworpen aan het belastingtarief van 33,99%!

Let op 1! Er moet minstens één bedrijfsleider aan die € 36.000 komen. Met twee bedrijfsleiders samen € 36.000 opnemen, is dus niet voldoende.

Let op 2! Met ‘bedrijfsleiders’ worden uitsluitend natuurlijke personen bedoeld. Een vennootschap met een bestuurdersvergoeding telt dus ook niet.

Soms is minder opnemen ook goed. Dat is de gekende uitzondering. Is het belastbaar resultaat (dus ná aftrek van uw bezoldiging) van uw vennootschap lager dan die € 36.000, dan volstaat het toch als uw bezoldiging in dat geval minstens even hoog is als dat belastbare resultaat. Een totale bezoldiging van bv. € 20.000 is dus m.a.w. geen probleem als de belastbare winst van uw vennootschap maximaal € 20.000 bedraagt.

Tip. Speel het in zo’n geval het best niet op het scherp van de snee. Wordt er bij een belastingcontrole immers € 100 uit de kosten gegooid bij uw vennootschap, dan is uw bezoldiging ineens te laag en zal uw vennootschap onderworpen zijn aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting (33,99%). Voorzie dus sowieso altijd enige marge.

Hoe alsnog aan die € 36.000 komen?

Uw loon verhogen? Dat kan normaal gezien niet meer, want uw boekhouder heeft voor 2017 uw fiscale fiche 281.20 met uw inkomen en belastbare voordelen reeds moeten indienen.

Een tantième? Jawel, dat is ook een oplossing. De tantième die u zichzelf toekent op de algemene vergadering is immers nog een aftrekbare kost van boekjaar 2017 én telt daarom nog mee om aan die grens van € 36.000 te komen. Zo’n tantième is bij u privé wel pas belastbaar in inkomstenjaar 2018.

Voorbeeld. Stel dat uw vennootschap een belastbare winst heeft van € 50.000 na opname van € 20.000 loon. Om het verlaagd tarief te kunnen genieten voor boekjaar 2017, moet uw vennootschap u minimaal € 35.000 (= (€ 50.000 + € 20.000) /2) toekennen. U zal uzelf dus een tantième moeten toekennen van € 15.000.

U kent zich geen tantième toe. Uw vennootschap zal dan onderworpen zijn aan het tarief van 33,99% en € 16.995 vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

U kent zich wel een tantième toe. Uw tantième is een aftrekbare kost, waardoor uw vennootschap slechts belast wordt op € 35.000 en € 9.438 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ze bespaart dus € 7.557 (€ 16.995 - € 9.438) vennootschapsbelasting. Dankzij die belastingbesparing bedraagt de kost van uw tantième maar € 7.443 (€ 15.000 - € 7.557).

En u krijgt wat meer netto. Van de € 15.000 tantième zal u na personenbelasting en sociale bijdragen ongeveer € 6.000 netto overhouden.

Voldoet uw vennootschap niet aan de voorwaarde van de minimumbezoldiging om het verlaagd opklimmend tarief te kunnen genieten, dan kunt u dat nu nog oplossen door uzelf een tantième toe te kennen op de algemene vergadering. Deze tantième is dan nog een aftrekbare kost voor boekjaar 2017.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878