BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?

Uw tweede pijler

IPT of groepsverzekering. Uw IPT mag ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Feitelijk komt dit erop neer dat u uw IPT pas kunt opnemen als u op uw 65 jaar effectief met pensioen zal gaan. In 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd zelfs verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Voor personen die geboren zijn vóór 1962, is er een overgangsregeling voorzien. Wanneer de verzekeraar het pensioenkapitaal uitkeert, moet hij er een solidariteits- en RIZIV-bijdrage op inhouden van in totaal maximaal 5,55%. Daarna betaalt u privé op het kapitaal, behalve op de winstdeelname, nog een afzonderlijke belasting die afhankelijk is van uw leeftijd bij de uitkering. Die bedraagt 10% op 65 jaar (16,5% tussen 62 en 64, 18% op 61 en 20% op 60 jaar).

Let wel, het tarief van 10% is alleen van toepassing als u effectief werkzaam blijft tot 65 jaar. Momenteel wordt een zelfstandige verondersteld te zijn blijven werken als hij tot die leeftijd de minimale sociale bijdragen in hoofdberoep betaald heeft. Op de belasting bent u ook gemeentelijke opcentiemen verschuldigd, tenzij uw gemeente geen opcentiemen heft, zoals Knokke of Koksijde.

VAPZ. Op het opgebouwd kapitaal betaalt u belastingen tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting (dus oplopend tot 50%), maar enkel op een zgn. fictieve rente van 3,5% tot 5%. Bent u bij de uitkering 65, dan wordt u gedurende tien jaar belast op 5% van het VAPZ-kapitaal. Dit is doorgaans voordeliger dan de eenmalige belasting op het kapitaal van een groepsverzekering of zgn. IPT. Bent u tot uw 65ste beroepsmatig actief gebleven, dan wordt slechts 80% van het VAPZ-kapitaal in een belastbare rente omgezet, waardoor u gedurende tien jaar op 4% van uw kapitaal belast wordt.

POZ. Bij een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen wordt het pensioenkapitaal belast tegen 10% (niet op winstdeling) bij pensionering, na de solidariteits- en RIZIV-bijdrage (5,5%).

Derde pijler

Pensioensparen. Aan het einde van de rit bedraagt de totale belasting 8%. Die 8% wordt, in beginsel, op uw 60ste verjaardag door de fiscus geïnd bij uw bank of verzekeraar. Het tarief van 8% wordt niet berekend op het kapitaal dat uw werkelijk bij elkaar spaarde, maar op een fictief kapitaal. Hoe groot dat is, hangt af van de formule die u koos. Bij pensioenspaarfondsen wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4,75% op de stortingen. Voor stortingen van vóór 1992 is dat zelfs 6,25%. Bij pensioenspaarverzekeringen wordt u belast op de reserve of het kapitaal. Daarbij wordt uitgegaan van het gegarandeerde rendement op premies. De regering heeft beslist om voorafnames te doen op die eindbelasting: sinds 2015 tot en met 2019 (vijf jaar dus) werd telkens 1% geïnd op het fictief kapitaal dat u op 31 december 2014 gespaard had. Op uw 60ste verjaardag worden de al betaalde bedragen afgetrokken van de 8% eindbelasting.

Langetermijnsparen. Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste, zoals bij de meeste ondernemers? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een anticipatieve taxatie van 10% in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.

Latere stortingen derde pijler. Stortingen die u doet na deze taxatie, leveren onrechtstreeks een hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30% fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd.

Als vuistregeltje geldt dat u van uw IPT , POZ en VAPZ op uw 65ste ongeveer 85% netto overhoudt en in principe op uw 60ste ongeveer 92% van uw derde pijler. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voldoet voor het normale tarief.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878