BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?

IC-opgave: voortaan twee delen

Quick fixes

Door de invoering van de ‘quick fixes’ moeten belastingplichtigen bijkomende gegevens meedelen aan de Btw-Administratie met betrekking tot de (nieuwe) regeling inzake voorraad op afroep. Daardoor zal die globale opgave voortaan, om praktische en informatica-technische redenen, bestaan uit twee gedeelten, met name:

 • een eerste gedeelte dat de gegevens herneemt die reeds meegedeeld moesten worden in de versie vóór de wijziging; en
 • een tweede gedeelte dat de nieuwe gegevens herneemt die ingevolge de wijziging voortaan meegedeeld zullen moeten worden met betrekking tot de regeling inzake voorraad op afroep.

Voorraad op afroep

De vereenvoudigde regeling voorraad op afroep houdt in dat de verzending van de goederen naar een voorraad op afroep in een andere lidstaat niet aangemerkt wordt als een overbrenging (nieuw artikel 12ter W.Btw) . De latere verkoop mag dan aanzien worden als een vrijgestelde IC-levering van goederen. Elke registratie in de lidstaat alwaar de voorraad aangehouden wordt, is daarmee overbodig geworden.

Deel 1 van de IC-opgave

Maandelijkse indiening

De belastingplichtigen en de leden van een btw-eenheid moeten uiterlijk de twintigste van iedere kalendermaand bij de Administratie het deel 1 indienen van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, waarin o.m. volgende gegevens moeten voorkomen:

 • het btw-identificatienummer van iedere afnemer waaronder goederen aan hem geleverd zijn met vrijstelling van btw wegens IC-levering (of wegens een overbrenging of wegens de vereenvoudigde regeling driehoeksverkeer) en waarvoor de belasting in de loop van de verstreken kalendermaand opeisbaar geworden is;
 • het btw-identificatienummer van iedere afnemer waaronder diensten aan hem geleverd zijn met vrijstelling van btw wegens verschuldigdheid van de btw in hoofde van deze ontvanger van de dienst (algemene regel inzake plaatsbepaling);
 • voor iedere persoon het totale bedrag van de maatstaf van heffing, exclusief btw, uitgedrukt in euro, van elk van de categorieën van handelingen;
 • de code toepasselijk op deze handelingen (zie hierna) ;
 • de eventuele herzieningen aangaande vorige periodes.

Indiening per kwartaal

Deze intracommunautaire opgave mag evenwel per kwartaal ingediend worden uiterlijk de twintigste van de maand volgend op het kalenderkwartaal, wanneer het driemaandelijkse totaalbedrag van de leveringen van goederen niet meer dan € 50.000 bedraagt, noch in de loop van het betrokken kalenderkwartaal, noch in de loop van elk van de vier voorafgaande kalenderkwartalen.

Welke handelingen

Deel 1 van de opgave moet het btw-identificatienummer bevatten van elke afnemer die voor btw-doeleinden geïdentificeerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie en voor wie de belastingplichtige tijdens de periode waarop de opgave betrekking heeft een handeling verricht heeft, die onder een van de drie volgende categorieën valt:

 • hetzij de intracommunautaire leveringen (en overbrengingen) van goederen die vrijgesteld zijn krachtens artikel 39bis, lid 1, 1° en 4°, van het wetboek (handelingen van categorie I);
 • hetzij de leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending of van het vervoer van de goederen in het kader van driehoeksverkeer krachtens artikel 25quinquies, §3, lid 3, van het wetboek (handelingen van categorie II);
 • hetzij diensten die overeenkomstig de algemene regel plaatsvinden waar de afnemer van de diensten gevestigd is en die verricht worden voor een als zodanig handelende belastingplichtige die in een andere EU-lidstaat dan België geïdentificeerd is voor btw-doeleinden waar hij schuldenaar is van de btw, wanneer deze diensten niet vrijgesteld zijn van de btw in die lidstaat (handelingen van categorie III).

Code per categorie

Per categorie van handelingen moet sinds 1 januari 2010 bovendien ook een code meegegeven worden, die blijft bestaan:

 • code L voor categorie I;
 • code T voor categorie II;
 • code S voor categorie III.

Let op!  Deze bedragen te vermelden op de IC-opgave mogen nooit samengevoegd worden. Eenzelfde btw-identificatienummer kan bijgevolg op drie lijnen voorkomen.

Indien er in de betreffende periode geen dergelijke handelingen zijn, moet evenwel geen aangifte ingediend worden.

Deel 2 van de IC-opgave

Enkel bij voorraad op afroep in te dienen

De belastingplichtigen die de regeling inzake voorraad op afroep toepassen, moeten het btw-identificatienummer van de belastingplichtige voor wie de goederen bestemd zijn die in het kader van die regeling in de loop van de vorige maand verzonden of vervoerd werden, evenals iedere wijziging in de ingediende informatie meedelen. Dit betreft:

 • het btw-identificatienummer toegekend door de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen aan de belastingplichtige voor wie de goederen bestemd zijn die verzonden of vervoerd werden onder de regeling inzake voorraad op afroep in de loop van de verstreken kalendermaand;
 • het btw-identificatienummer van de belastingplichtige door wie of voor wiens rekening de goederen verzonden of vervoerd werden onder de regeling inzake voorraad op afroep, wanneer de goederen teruggezonden worden naar België;
 • het btw-identificatienummer toegekend door de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen aan de belastingplichtige voor wie de goederen bestemd zijn die verzonden of vervoerd werden onder de regeling inzake voorraad op afroep, ingevolge vervanging van de vorige bestemmeling van de goederen. Dit btw-identificatienummer moet opgenomen worden zowel wanneer de vervanging gebeurt met betrekking tot goederen die verzonden of vervoerd werden tijdens een vorige periode, als met betrekking tot goederen die verzonden of vervoerd werden tijdens de lopende periode.

Elektronische indiening

De beide delen van de IC-opgave moeten elektronisch ingediend worden. Het deel 1 van het nieuwe formulier werd eveneens gepubliceerd in het BS van 23 december 2019.

Luc Heylens

Belastingconsulent ITAA, zaakvoerder LH VAT Consult

Sinds 1 januari 2020 is geen registratie meer nodig in de EU-lidstaat waar een voorraad aangelegd wordt. Zodra de klant de goederen uit voorraad neemt, verricht de leverancier een rechtstreekse intracommunautaire levering aan zijn afnemer. De leverancier geeft dit dan ook zo aan in deel 2 van zijn IC-listing.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878