VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 19.05.2020

Een lening van u privé aan uw vennootschap geven?

Uw vennootschap zit wegens de coronacrisis krap bij kas. U overweegt daarom om haar te ‘sponsoren’ door bv. € 10.000 van uw privégeld uit te lenen. Welke juridische, financiële en fiscale aandachtspunten zijn er daarbij?

Juridische aandachtspunten?

Niet echt. Wilt u privé een geldlening toestaan aan uw vennootschap, dan kan dat immers gemakkelijk, lees: zonder veel formaliteiten. U moet er bv. niet voor naar de notaris, een zgn. onderhandse overeenkomst volstaat.

Let op!  Als bestuurder van een NV of BV(BA) moet u wel nog rekening houden met de procedure voor tegenstrijdige belangen. Uw boekhouder kan hiervoor de nodige documenten opmaken.

Lening onder welke vorm? Ook daarin bent u vrij. U kunt kiezen voor een termijnlening, of voor een lening zonder vaste termijn, via uw rekening-courant (rc). Voor de terugbetaling moet u ook niet naar de notaris.

Interesten laten toekennen? Ook daarin bent u vrij. U bepaalt ook zelf of u interest aanrekent op de lening of niet, in principe ook tegen welke interestvoet en wanneer de interest betaald moet worden.

Tip.  U kunt bv. overeenkomen dat er maar een eerste betaling van interesten moet gebeuren als dat financieel haalbaar is voor uw vennootschap.

Financiële gevolgen

Liquiditeit stijgt. Wanneer u geld leent aan uw vennootschap, verhoogt logischerwijze haar liquiditeit. Er is meer geld ter beschikking om de leveranciers te betalen alsook uw andere kortetermijnschulden te betalen.

Zgn. solvabiliteit daalt. Dat is dan de keerzijde. De solvabiliteit of de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale passief daalt. De lening is immers ‘vreemd vermogen’ voor uw vennootschap.

Goed om te weten. De solvabiliteit is wel iets wat uw bank in het oog houdt, als uw vennootschap een bankkrediet zou moeten aangaan. Eventueel kunt u echter met het oog daarop werken met een achtergestelde lening, lees: een lening die uw vennootschap pas mag terugbetalen als ze het krediet van de bank afgelost heeft.

Hoe zit dat fiscaal gezien?

Interesten aftrekbaar voor uw vennootschap? De interesten die uw BV(BA) aan u privé betaalt, zijn voor haar in principe aftrekbaar, tenminste voor zover er geen sprake is van een herkwalificatie in dividenden.

Herkwalificatie in dividend? Wanneer en in de mate dat ofwel het bedrag van de geldlening groter is dan de som van de belaste reserves (aan het begin van het boekjaar) en het fiscaal gestort kapitaal (aan het einde van het boekjaar), ofwel de interestvoet ‘overdreven’ is, moeten de interesten (deels) als dividend behandeld worden.

Overdreven interestvoet. Voor een termijnlening is de interestvoet overdreven als hij hoger is dan de marktrente. De marktrente is kortweg de interestvoet die een onafhankelijke kredietverstrekker zou rekenen voor een gelijkaardige lening. Voor leningen zonder vaste termijn is de interestvoet overdreven als hij hoger is dan een jaarlijks bepaald percentage. Voor 2020 is dat percentage bepaald op 4,06%.

Belastbaar bij u privé? Op de interesten die u ontvangt, moet uw vennootschap 30% roerende voorheffing (rv) inhouden. Ook op eventuele interesten die fiscaal gezien in een dividend geherkwalficieerd worden, betaalt u diezelfde 30% rv.

Tip.  Op de terugbetaling van de lening moet u privé geen belasting betalen.

Privé een geldlening toestaan aan uw vennootschap via rekening-courant kan zonder veel formaliteiten. U kunt daarop maximaal 4,06% interesten vragen en die pas laten betalen als uw vennootschap terug meer ademruimte heeft.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878