GROEPSVERZEKERING - 26.06.2020

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor uw groepsverzekering?

Wat gebeurt er met uw groepsverzekering als u en uw collega’s tengevolge van de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn? Wat zijn de nadelige gevolgen als u de premiebetaling schorst? Mag het bedrijf de persoonlijke bijdrage zelf dragen, als u de polis toch ongewijzigd verderzet? Welke mogelijkheden zijn er om die persoonlijk bijdrage toch te verrekenen met het loon van de werknemers?

Ongewijzigd verderzetten

Wat is het probleem?

Door de coronacrisis zijn heel wat medewerkers tijdelijk werkloos. Dat heeft een impact op hun collectieve verzekeringen: de groepsverzekering, de collectieve hospitalisatieverzekering en het collectief gewaarborgd inkomen.

Door de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt de aansluiting op alle verzekeringscontracten waar de betrokkene recht op heeft, in beginsel ook tijdelijk opgeschort. Het gevolg is niet alleen dat de pensioenopbouw tijdelijk stopt. Ook de risicodekkingen vallen weg: overlijden, arbeidsongeschiktheid en de collectieve hospitalisatieverzekering. Doet er zich iets voor in de periode van schorsing, dan is er géén dekking. Doet er zich niets voor en start de arbeidsovereenkomst terug op, dan kan de verzekeraar een hoger tarief (wegens intussen ouder) én een nieuwe medische keuring eisen.

Dat kan allemaal natuurlijk niet de bedoeling zijn. Verzekeraars hadden al enkele oplossingen geformuleerd en die hebben nu via de wet van 7 mei 2020 (BS 18.05.2020) een wettelijk karakter gekregen. Er zijn vier keuzes mogelijk.

Persoonlijke bijdrage

De eerste optie is dat alle polissen en premiestortingen ongewijzigd in voege blijven. Dat kan, ook als uw collega’s tijdelijk werkloos zijn. U stort dan de gebruikelijke maandpremies ongewijzigd door. Er zal wel een aanpassing moeten komen aan het reglement van de groepsverzekering om dit allemaal juridisch en fiscaal sluitend te maken. De verzekeraars voorzien dit tegen eind 2020.

In dat geval kan de persoonlijke bijdrage van u en uw collega’s echter roet in het eten gooien. De werkgever wordt immers geacht om die bijdrage in te houden op het loon van de medewerker. Die krijgt evenwel tijdens de tijdelijke werkloosheid géén loon uitgekeerd. Dan is er een technische onmogelijkheid om in te houden. U kunt dan opnieuw kiezen uit drie mogelijkheden.

Geen inhouding

De eerste mogelijkheid is dat u de persoonlijke bijdrage niet inhoudt. Dat wil zeggen dat het bedrijf tijdelijk die bijdrage voor eigen rekening neemt. U verwittigt het best het personeel daarvan, want hun fiscaal voordeel zal volgend jaar wat kleiner uitvallen. Logisch want voor 2020 hebben ze zelf ook minder premie betaald. Ook hiervoor zal een aanpassing van het reglement noodzakelijk zijn.

Verrekening met loon

U kunt de persoonlijke bijdrage ook gewoon doorstorten aan de verzekeraar en ze vanaf 1 oktober 2020 verrekenen met het loon van uw collega’s. Dat heeft dan weer het nadeel dat het nettoloon voor oktober een stuk lager zal uitkomen. Logisch want de premie tot eind september wordt in één keer ingehouden.

Daarom voorziet de wet de mogelijkheid tot spreiding. U kiest zelf welk spreidingsplan u zal toepassen. U kunt de niet-ingehouden premies bijvoorbeeld verrekenen met de 13de maand. Zorg er wel voor dat die van de persoonlijke bijdrage voor eind december verrekend wordt. Anders wordt het fiscaal voordeel op die premie met een jaar vertraagd omdat de premie ten laste valt van een nieuw fiscaal jaar.

Communiceer zeker welke keuze inzake spreiding het bedrijf neemt, zodat uw collega’s geen onaangename verrassing krijgen.

Tussenoplossing

Het bedrijf kan ook een deel van de persoonlijke bijdrage zelf dragen en het saldo (via een spreidingsplan) afrekenen met het loon voor het resterende deel van het jaar. Ook in dit scenario geldt het belang van communicatie aan de medewerkers.

Alternatieven

Verrekenen met aanvullende uitkering

Als een werknemer omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt, dan geniet hij een uitkering van 70% van het (begrensde) loon. De werkgever mag daarbovenop een bijpassing toekennen. Als het bedrijf zo’n bijpassing toekent, dan mag u de persoonlijke premie daarop inhouden.

Deeltijds werkloos

De persoonlijke bijdrage kan ook verrekend worden met het loon dat een deeltijdse werkloze ontvangt. Ook hier is communicatie natuurlijk belangrijk.

Uitstel van betaling

De wet voorziet ook de mogelijkheid aan de verzekeraar een uitstel van betaling te vragen tot 30 september 2020. Alle risicodekkingen blijven dan ongewijzigd. De premies worden berekend alsof er géén opschorting van de arbeidsovereenkomst is. De verzekeraar kan dit uitstel niet weigeren.

Het probleem van de persoonlijke bijdrage blijft uiteraard ook hier van toepassing.

Deze keuze heeft naast dit probleem nog een (beperkt) nadeel voor sommige pensioencontracten. Aangezien de premie later dan gepland wordt gestort, kan dit een impact hebben op het rendement van de pensioenverzekering. De interest op de storting begint immers pas te lopen op het moment van de storting.

Voor pensioenverzekeringen met een vaste prestatie, zoals bv de gemengde levensverzekering, is evenwel afgesproken dat een latere storting géén impact mag hebben op de uitkering. Of m.a.w. ondanks een latere datum van storting behoudt die storting de valutadag van de oorspronkelijke vervaldag. Voor pensioenverzekeringen van het type ‘universal life’ start de interestvorming op de datum van daadwerkelijke storting. Die contracten hebben dan een klein interestnadeel.

Let op!  De rendementswaarborg die voortvloeit uit de Wet Aanvullende Pensioenen (art. 24 WAP 28.04.2003) blijft ongewijzigd. Ook tijdens de periode van uitstel van betaling blijft de garantie van 1,75% (huidige rendementsgarantie) van toepassing.

Schorsing toepassen

De schorsing gewoon toepassen blijft uiteraard ook mogelijk. Let dan wel op de nadelige gevolgen. De verzekeraar kan daarna een hoger tarief aanrekenen voor de risicoverzekeringen, want bij de heropstart van de aansluiting kan de actuele leeftijd in aanmerking genomen worden. De verzekeraar kan dan ook medische keuringen eisen. En natuurlijk is ieder risico dat zich intussen zou voordoen, niet gedekt. Let er overigens voor op dat, als deze keuze wordt gemaakt, er op geen enkele manier discriminatie tussen arbeiders en bedienden ontstaat. U kunt dus niet de schorsing toepassen voor uw tijdelijk werkloze arbeiders, en die schorsing níét toepassen voor de tijdelijk werkloze bedienden.

Kiest u voor de schorsing, dan blijft overigens de dekking voor het gevaar van vroegtijdig overlijden bij wet in voege tot 30 juni 2020. De verzekeraar zal u daarvoor een premie aanrekenen. Schorsing is mede daarom wellicht de minst aangewezen keuze.

Informatieplicht

Verzekeraars zijn verplicht om deze informatie aan hun klanten door te geven. Sommige hebben dat intussen al gedaan. U heeft 30 dagen tijd om via mail of brief te antwoorden.

Deze regeling is ook voor sectorplannen van toepassing.

Gerrit Van Daele

Professor UGent

  • Indien de financiële situatie van het bedrijf het toelaat, opteert u er het best voor om de premiebetalingen ongewijzigd te laten doorlopen. Dat is uiteindelijk de eenvoudigste oplossing.
  • Als u de premiebetaling toch schorst, dan blijft de dekking overlijden wel ongewijzigd verderlopen. De verzekeraar zal u daarvoor achteraf wel een bijkomende premie aanrekenen. De dekkingen arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie worden dan tijdelijk stopgezet, wat in de huidige omstandigheden wellicht niet wenselijk is.
  • Als het contract ook in een persoonlijke bijdrage van de werknemers voorziet, dan mag de werkgever die tijdelijk ten laste nemen. Communiceer snel en vooral duidelijk hoe een eventuele verrekening van de niet-ingehouden persoonlijke bijdrage na 30 september 2020 zal verlopen, als u ervoor opteert om de persoonlijke premies niet ten laste van het bedrijf te leggen. Vermeld zeker dat de risicodekkingen blijven bestaan.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878