VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?

Vennootschapsaangifte: pas tegen 29 oktober 2020 in te dienen. Dat klopt! Loopt de boekhouding van uw vennootschap gelijk met het kalenderjaar, dan moest in eerste instantie de aangifte voor boekjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ingediend zijn tegen 24 september 2020. Omwille van de coronacrisis alsook de invoering van de zgn. carry-backregeling, werd er een algemeen uitstel verleend. Uw vennootschapsaangifte voor boekjaar 2019 is op tijd als die uiterlijk op 29 oktober 2020 via Biztax ingediend is.

U had iets gehoord van 1 oktober 2020?Dat kan inderdaad... De regering wil vennootschappen immers zo veel mogelijk ondersteunen inzake hun liquiditeit en solvabiliteit. Daarom is er gesteld dat die aangiften in de vennootschapsbelasting waaruit een teruggave/terugbetaling van belastingen blijkt én die ingediend zijn tot en met 1 oktober 2020, nadien bij voorrang behandeld worden. Dat geldt ook voor de vennootschappen die gebruik willen maken van de zgn. carry-backregeling en hun aangifte tegen 1 oktober indienen. Zij zullen nog in oktober door de fiscus zgn. ingekohierd worden, lees: die aanslagbiljetten worden nog ‘verstuurd’ in oktober. Concreet leidt dat ertoe dat zij dan nog voor het jaareinde hun geld terugkrijgen.

Tegen wanneer moet de jaarrekening dan neergelegd zijn? Als dat gebeurt vóór de elfde maand volgend op de afsluiting van het boekjaar, dan bent u nog op tijd, lees: u moet dan geen boete betalen. Wegens de coronacrisis krijgen vennootschappen die hun jaarrekening afsloten tussen 1 september 2019 en 31 december 2019, nl. twee maanden extra respijt alvorens ze de boete moeten betalen (€ 120 in de eerste maand) (MB 16.07.2020, BS 20.07.2020) . Als u er dus voor zorgt dat de jaarrekening over 2019 ten laatste op 31 oktober 2020 neergelegd is, is dat in orde.

Voor de indiening van uw vennootschapsaangifte over boekjaar 2019 is er een uitstel tot 29 oktober 2020. Heeft u recht op een teruggave en dient u ze in tegen 1 oktober 2020, dan wordt uw aangifte bij voorrang behandeld en krijgt u uw geld nog voor het jaareinde terug. Als uw jaarrekening uiterlijk op 31 oktober 2020 neergelegd is, vermijdt u ook een boete wegens laattijdige neerlegging.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878