PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 23.04.2021

Verzekerd of niet als ziekteattest nog loopt?

Stel, u schreef een attest van arbeidsongeschiktheid voor een week, maar de patiënt voelt zich al iets vroeger in staat om weer te gaan werken. Is het dan wel toegestaan dat hij vroeger het werk hervat, of kan dat problemen geven t.a.v. de arbeidsongevallenverzekering en/of zijn werkgever?

Het ziekteattest

Het attest van arbeidsongeschiktheid dient in de eerste plaats om de afwezigheid wegens ziekte t.a.v. de werkgever te rechtvaardigen, zoals dat heet. Deze laatste weet zo m.a.w. dat het echt wel om ziekte gaat. In de meeste bedrijven legt het arbeidsreglement automatisch op om zo’n attest te bezorgen, wanneer de werknemer ziek is. Daarnaast bestaat het nut van het attest eruit dat de werknemer aan de werkgever laat weten hoelang hij (vermoedelijk) afwezig zal zijn.

Vroeger weer aan de slag?

Sommige werknemers zien het als hun ‘recht’ om de hele periode die geattesteerd werd helemaal uit te doen, ook al zouden ze vroeger dan verwacht weer fit en arbeidsgeschikt zijn. Toch zijn er ook werknemers die er anders over denken en wel bereid zijn om het werk te hervatten, ook al zou hun attest bv. nog één of twee dag(en) lopen. Kan zoiets echter geen juridische en/of verzekeringstechnische problemen geven? Daarover blijken soms de wildste verhalen de ronde te doen...

Geen probleem voor verzekering

Steeds dekking na hervatting. Een werknemer die na een afwezigheid voor ziekte het werk hervat, is voor arbeidsongevallen gedekt, dat staat vast. Het feit dat er eventueel nog een attest loopt en hij eerder het werk hervat dan op dat attest staat, verandert daar niks aan. Gebeurt er een ongeval tijdens de periode vóór het attest afgelopen is, dan is dat evengoed een (verzekerd) ongeval op het werk als tijdens de periode ervoor of erna.

Let op 1! Het feit dat er principiële dekking is, wil niet zeggen dat elk ongeval ook als arbeidsongeval erkend zal worden. Zoals steeds geldt nl. ook in deze periode de voorwaarde dat het ongeval aan een zgn. plotse gebeurtenis/externe oorzaak te wijten moet zijn. Maar dat heeft dus niks met de ‘vroegere’ werkhervatting an sich te maken.

Let op 2! Het enige voorbehoud dat er eerder uit praktisch oogpunt speelt, heeft te maken met een eventueel ongeval op weg naar het werk. Wanneer een attest bv. nog twee dagen loopt en de werknemer beschikt niet over een bewijs dat hij gemeld heeft het werk vroeger te hervatten, dan zal de verzekeraar mogelijk in vraag stellen of de werknemer wel effectief op weg naar het werk was.

Geen toelating van werkgever nodig

De werknemer beslist. Het is de werknemer, en niet zijn werkgever, die beslist of en wanneer hij het werk kan hervatten na een afwezigheid wegens ziekte. En de werknemer kan ook beslissen dat dit moment al vroeger daar is dan op het ziekteattest staat. Normaliter zal hij dat enkel in overleg met zijn behandelende arts doen natuurlijk, maar met zijn werkgever hoeft hij daarover niet te overleggen. Minstens uit beleefdheid moet hij het uiteraard wel op voorhand laten weten, maar diens akkoord heeft hij er niet voor nodig.

Goed om te weten. Het komt soms voor dat een werkgever in een dergelijke situatie aan zijn werknemer oplegt om eerst een attest van geschiktheid aan zijn arts te vragen. Dat recht heeft hij echter helemaal niet, aldus de rechtspraak (Cass., 11.03.1985) .

Het feit dat een ziekteattest nog doorloopt wanneer een patiënt het werk wil hervatten, heeft geen invloed op de dekking door de verzekering arbeidsongevallen. Hij is dus wel degelijk gedekt, zodra hij het werk hervat. Bovendien kan zijn werkgever de ‘vervroegde’ werkhervatting niet verbieden, noch een geschiktheidsattest eisen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878