PERSONEEL - AANWERVEN - 10.06.2021

Extra fiscale aftrek wanneer u iemand aanwerft?

U heeft een personeelslid aangeworven en naar verluidt zou uw eenmanszaak daarvoor recht hebben op een extra fiscale aftrek. Is dat ook zo? Hoeveel bedraagt dat fiscale voordeel en wat moet u daarvoor concreet doen?

Wanneer heeft u recht op dit voordeel?

Eenmanszaak met winst of baten. De ‘vrijstelling voor bijkomend personeel’ is sinds 1 januari 2020 enkel nog mogelijk als u een vrije beroeper bent of een zelfstandige met winsten of baten. Bovendien mag u niet méér dan tien werknemers (ongeacht of die deeltijds of voltijds bij u werken) in dienst hebben op 31 december van uw eerste jaar als zelfstandige, dus wat dat betreft zit u alvast goed.

Tip.  Enkel het aantal werknemers op 31 december van uw eerste jaar is van belang, ook als u intussen veel meer werknemers in dienst zou hebben.

Vennootschappen ook? Neen, niet meer. Het fiscale voordeel voor bijkomend personeel is in de vennootschapsbelasting nl. afgeschaft sinds inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) als gevolg van de hervorming in de vennootschapsbelasting.

Ook voor uw eerste werknemer? Ja, men spreekt wel van ‘bijkomend’ personeel, maar dat wil niet zeggen dat u al personeel moet hebben. Eén werknemer is immers ook bijkomend in vergelijking met nul werknemers...

Enkel voor werknemers met ‘laag’ loon. De (extra) werknemer die u in dienst neemt, mag wel slechts een brutodagloon van maximaal € 90,32 of een bruto-uurloon van niet meer dan € 11,88 hebben. Dat komt neer op een brutomaandloon van ongeveer € 1.800.

Hoe groot is het voordeel?

Extra aftrekbare kosten. U heeft voor inkomstenjaar 2021 per bijkomende werknemer met een laag loon die u aanwerft, recht op een extra aftrekbaar bedrag van € 6.200 (€ 6.160 voor inkomstenjaar 2020) (art. 67ter WIB 92) . Die aftrek krijgt u boven op de aftrek van uw overige beroepskosten.

Hoeveel belastingen bespaart u dan? Dat hangt af van het belastingtarief waartegen de aftrek gebeurt en dat tarief is op zijn beurt afhankelijk van het bedrag van uw bruto-inkomsten en van uw beroepskosten. Gebeurt de aftrek bv. tegen 53% (50%-tarief + gemeentebelasting), dan levert de vrijstelling voor één bijkomende werknemer in 2020 u een belastingbesparing op van € 3.264,80 (nl. € 6.160 x 53%). Voor 2021 is dat € 3.286 (nl. € 6.200 x 53%).

Tip.  Door de aftrek daalt uw belastbaar beroepsinkomen en betaalt u dus ook minder sociale bijdragen.

Let op 1! Heeft u onvoldoende belastbare inkomsten om de volledige aftrek ‘op te souperen’, dan is het ‘overschot’ ervan verloren.

Let op 2! Daalt uw personeelsbestand weer in het jaar na de vrijstelling, dan wordt het bedrag van de vrijstelling opnieuw bij uw belastbaar inkomen van dat jaar gevoegd.

Hoe precies berekenen? De berekening is vrij ingewikkeld, maar gelukkig kunt u dit cijferwerk overlaten aan uw sociaal secretariaat.

Wat moet u concreet doen?

Formulier. Om de aftrek te krijgen, moet u bij uw belastingaangifte een speciaal formulier voegen, nl. formulier 276T. Uw sociaal secretariaat vult dat voor u in. Bezorg het aan uw boekhouder.

Tip.  Denkt u dat u voor 2020 recht heeft op de vrijstelling, bekijk dan nu of u dat formulier wel gekregen heeft van uw sociaal secretariaat en of u het al aan uw boekhouder gegeven heeft. Uw boekhouder heeft nl. nog tijd tot 21 oktober 2021 om uw aangifte voor 2020 in te dienen.

Een eenmanszaak heeft recht op een fiscale aftrek van € 6.160 per extra werknemer met een ‘laag loon’ die u in 2020 aangeworven heeft. De berekening is ingewikkeld, maar uw sociaal secretariaat maakt die en vult ook het verplichte formulier 276T voor u in. Bezorg dit formulier aan uw boekhouder zodat hij het kan opnemen in uw aangifte.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878