RECHT - FACTUUR - 10.06.2021

Meer betalen voor de bestelling dan afgesproken?

U plaatst een bestelling bij een leverancier. Na de uiteindelijke levering krijgt u een factuur waarbij de leverancier u ‘meer’ aanrekent onder verwijzing naar de gestegen grondstofprijzen. Hoe kunt u dan reageren?

Hogere prijs gefactureerd

Even schetsen. Een collega-winkelier bestelde een aantal kleinmeubelen bij een van zijn ‘klassieke’ leveranciers. Bij de bestelling werd meteen een prijs overeengekomen tegen dewelke de levering zou gebeuren. Een zestal weken nadien werden de goederen ook effectief afgeleverd. Groot was evenwel de verbazing van uw collega, omdat er maar liefst 10% meer gefactureerd werd dan afgesproken, waarbij de leverancier ter motivatie verwees naar de gestegen houtprijs (“ ik heb ook 10% meer moeten betalen aan de fabrikant, mijnheer” ).

Contract is contract zeker? Ja, dat is alvast het uitgangspunt. Als u met een leverancier een afspraak maakt om bepaalde goederen te leveren tegen een vooraf afgesproken prijs, dan is die prijs zowel bindend voor u als voor uw leverancier. Uw leverancier kan daar dan m.a.w. niet meer onderuit, evenmin als u dat kunt. Uw leverancier kan bijgevolg ook niet zomaar eenzijdig de prijs verhogen voor een bestelling die reeds overeengekomen was.

Let op! Voor toekomstige bestellingen ligt dat echter anders. Daar kan de leverancier met u wel een hogere prijs afspreken.

Coronacrisis als reden? Ja, dat kan het geval zijn. De voorgaande regel geldt ook als de prijsstijging van grondstoffen, lonen, enz. onverwacht is en dit bv. door de coronacrisis, een natuurramp, enz. De stijging van de grondstofprijs of lonen daardoor is nu eenmaal geen overmachtssituatie waardoor uw leverancier alsnog de afgesproken prijs kan verhogen.

Hoe het best reageren naar uw leverancier toe?

Onmiddellijk protesteren? Dat is inderdaad het eerste wat u moet doen. Krijgt u toch een factuur voor een hoger bedrag dan afgesproken, dan is het van belang die dadelijk te protesteren. Stuur een aangetekende brief naar uw leverancier waarin u aangeeft dat de prijs hoger ligt dan afgesproken. Vraag daarbij om een creditnota voor het te veel aangerekende bedrag.

Tip 1. Kondig in uw brief ook aan dat u het niet-betwiste gedeelte van de factuur wel betaalt en doe dat ook meteen.

Tip 2. Laat de leverancier u na de bestelling maar vóór levering weten dat er een prijsstijging is, dan moet u dat ook niet aanvaarden. Laat weten dat u het er niet mee eens bent. Weigert de leverancier vervolgens te leveren, dan kunt u zeggen dat hij contractbreuk pleegt en een schadevergoeding eisen.

Andere afspraken. Het kan wel zijn dat u in het contract dat u met de leverancier sloot andere afspraken maakte (of dat er bv. andere afspraken staan in de algemene voorwaarden van uw leverancier die u ook aanvaardde). Meer bepaald kan er daarin een prijsherzieningsclausule staan. Zo’n clausule is vaak ook geldig. Wilt u dat de clausule niet speelt, dan is het belangrijk die te schrappen bij het aangaan van het contract.

Tip. Het is dan wel vereist dat de clausule zeer precies aangeeft op welke manier de prijs aangepast wordt en wanneer dat exact kan gebeuren. De prijsherzieningsclausule moet bovendien zo geformuleerd zijn dat de nieuwe prijs bepaald of bepaalbaar is. Zo niet, is ze niet geldig.

Uw leverancier kan de prijs die u met hem afsprak voor bestelde producten niet zomaar eenzijdig wijzigen. Zorg er dan wel voor dat er geen prijsherzieningsclausule staat in de overeenkomst die u met uw leverancier sloot of in diens algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878