LOONKOSTEN - 15.12.2021

Hoe werknemers nu een RSZ- en belastingvriendelijke bonus toekennen?

Als de zaken goed gaan, dan wilt u uw werknemers misschien iets extra toekennen. Een onderneming die boven op het gewone loon en voordelen alle aard bonussen wil toekennen, kan gebruikmaken van een aantal systemen waarin op die bonussen geen RSZ en/of belastingen betaald moeten worden, of toch minder dan op gewoon loon. We vergelijken beknopt vijf systemen: loonbonussen, winstpremies, aandelenopties, innovatiepremies en coronapremies.

Loonbonus

Toekenningsvoorwaarden

Loonbonussen, officieel niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, kunnen toegekend worden aan alle werknemers of aan een objectief bepaalde categorie, in ruil voor het behalen van vooraf bepaalde, objectief verifieerbare collectieve doelstellingen. De doelstellingen moeten behaald worden in een referteperiode van ten minste drie maanden. Het bonussysteem moet ingevoerd worden via een cao, of, als er geen vakbondsafvaardiging is, een cao of een toetredingsakte, die neergelegd moet worden bij de FOD WASO, en opgesteld moet worden volgens een model dat u kunt downloaden van een webpagina van die FOD ( https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/niet-recurrente-resultaatsgebonden-voordelen-bonusplannen ).

RSZ en belastingen

Een loonbonus is vrijgesteld van gewone RSZ-bijdragen tot maximaal € 3.447 (bedrag voor 2021), maar de werkgever moet op het toegekende bedrag een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% betalen en een solidariteitsbijdrage van 13,07% inhouden. Voor de werknemer is het nettobedrag van maximaal € 2.998 (= € 3.447 - (€ 3.447 × 13,07%)) niet belastbaar. Voor de werkgever is het brutobedrag inclusief de bijzondere RSZ-bijdrage (dus maximaal € 4.584 per werknemer) fiscaal aftrekbaar.

Winstpremies

Toekenningsvoorwaarden

Winstpremies zijn bonussen die toegekend kunnen worden door een vennootschap die winst maakt. De toekenning moet niet verbonden worden aan het behalen van (collectieve) doelstellingen. De premies moeten in principe aan alle werknemers toegekend worden. Het totaalbedrag is beperkt tot 30% van de totale brutoloonmassa. De premies kunnen ‘identiek’ of ‘gecategoriseerd’ zijn. In het eerste geval ontvangen alle werknemers een premie van eenzelfde bedrag of eenzelfde percentage van hun loon, in het tweede geval worden er verschillende bedragen of percentages gebruikt voor verschillende objectief bepaalde categorieën.

De toekenning van identieke winstpremies vergt een beslissing van de algemene vergadering met een gewone meerderheid. Voor de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie is een cao nodig, die neergelegd moet worden bij de FOD WASO, of als er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, eventueel een toetredingsakte, die niet bij de FOD WASO neergelegd moet worden, en waarvoor geen modelformulier bestaat. De loonbonus en de winstpremie kunnen naast elkaar bestaan.

RSZ en belastingen

Winstpremies zijn vrijgesteld van RSZ, maar u moet een solidariteitsbijdrage van 13,07% inhouden. Zoals loonbonussen zijn winstpremies vrijgesteld van belastingen, maar er moet wel een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting van 7% op betaald worden. Winstpremies zijn voor vennootschappen niet aftrekbaar. Die verworpen uitgave kan niet verminderd of gecompenseerd worden met aftrekposten of het verlies van het boekjaar.

Aandelenopties

Toekenningsvoorwaarden

U kunt ook aandelenopties toekennen. De toekenning moet niet gekoppeld zijn aan het behalen van doelstellingen en moet niet collectief gebeuren. Er is geen begrenzing van het bedrag, behalve dat dat niet disproportioneel mag zijn in verhouding tot het normale loon. De toekenning mag gecombineerd worden met loonbonussen en/of winstpremies. De opties moeten schriftelijk aangeboden worden. Ze worden geacht toegekend te zijn op de 60ste dag na de datum van het aanbod van de optie, op voorwaarde dat de werknemer ten laatste op die dag het aanbod schriftelijk aanvaard heeft.

RSZ en belastingen

De winst die de werknemer behaalt door de optie uit te oefenen en dan de aandelen te verkopen tegen de waarde op dat moment, is niet belastbaar. Er is echter wel personenbelasting verschuldigd, en er moet bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, berekend tegen het normale, progressieve tarief, op het moment van toekenning van de opties. De belastbare grondslag is in principe gelijk aan 18% van de werkelijke waarde van de onderliggende aandelen. Voor opties met een uitoefenperiode van meer dan vijf jaar wordt dat percentage verhoogd met 1% per (gedeelte van een) jaar boven de vijf jaar. Onder bepaalde voorwaarden, o.a. dat de opties betrekking moeten hebben op aandelen van de vennootschap waarbij de beroepsactiviteit uitgeoefend wordt of een ermee gelieerde vennootschap, geldt slechts de helft van de normale percentages, dus 9%, en 0,5% per jaar. Het voordeel is vrij van RSZ-bijdragen. Voor de vennootschap is de aankoop van de aandelenopties een aftrekbare kost.

Innovatiepremies

Toekenningsvoorwaarden

Innovatiepremies kunnen toegekend worden aan werknemers met nieuwe ideeën die daadwerkelijk toegepast worden in de onderneming, ongeacht of er ook al een systeem van loonbonussen, winstpremies en/of aandelenopties bestaat. Het interprofessioneel akkoord van 08.06.2021 heeft de regeling voor innovatiepremies verlengd tot 31.12.2022.

De innovatiepremie mag niet hoger zijn dan een brutomaandloon van de werknemer. De werkgever kan per innovatie aan maximaal 10 werknemers een premie toekennen en per kalenderjaar aan maximaal 10% van de werknemers, of aan maximaal drie werknemers, als er minder dan 30 werknemers zijn. Het totaalbedrag mag per kalenderjaar niet hoger zijn dan 1% van de totale brutoloonmassa.

De criteria en de procedures voor de toekenning van de premies moeten bekendgemaakt worden binnen de onderneming. Aan de FOD Economie moeten inlichtingen verstrekt worden met een gestandaardiseerd formulier ( https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/ondersteuning-en-premies/innovatiepremie ). U moet de bedragen van de premies en de namen van de begunstigde werknemers in de maand na de toekenning aan de RSZ meedelen.

RSZ en belastingen

Innovatiepremies zijn volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen en personenbelasting. Er moet ook geen bijzondere bijdrage of belasting betaald worden. Die premies zijn volledig aftrekbaar.

Coronapremies

Toekenningsvoorwaarden

Ondernemingen die ondanks de COVID-19-crisis ‘goede resultaten’ behaald hebben, kunnen nog tot 31.12.2021 coronapremies toekennen van maximaal € 500 per werknemer, in de vorm van consumptiecheques. De premie moet toegekend worden aan alle werknemers of aan een objectief, op niet-discriminerende wijze bepaalde groep. De toekenning is combineerbaar met de andere systemen van RSZ- en belastingvriendelijke bonussen. De werknemers kunnen de consumptiecheques gebruiken tot 31.12.2022. De toekenning van de premies, en de definitie van ‘goede resultaten’, moet geregeld worden in een cao op het niveau van de sector of de onderneming, of als er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, in een individuele schriftelijke overeenkomst.

RSZ en belastingen

Coronapremies zijn vrijgesteld van RSZ en personenbelasting. De werkgever moet wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,50% betalen. De premies en de bijzondere bijdrage zijn aftrekbaar.

Felix Vanden Heede

Fiscaal jurist

ADVIEZEN

  • Behalve de winstpremies vormen de verschillende bonussen voor de werkgever aftrekbare kosten. U kunt de verschillende bonussystemen in principe allemaal combineren. Op geen enkele van die bonussen zijn gewone RSZ-bijdragen verschuldigd. Er moet wel een solidariteitspremie van 13,07% ingehouden worden op loonbonussen en winstpremies. Op de eerste moet ook een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% betaald worden. Op coronapremies is een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,50% verschuldigd.
  • Loonbonussen, winst-, innovatie- en coronapremies zijn vrijgesteld van personenbelasting. Het forfaitair gewaardeerde voordeel van aandelenopties is belastbaar tegen het progressieve tarief. Op winstpremies moet een bijzondere belasting van 7% betaald worden.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878