AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN - 23.11.2022

Aftrekbare interesten voor u en uw vennootschap

Zowel privé betaalde interesten als interesten die uw vennootschap betaalt, kunnen fiscaal gezien aftrekbaar zijn. Onder welke voorwaarden is dat het geval en welke verschillen zijn er tussen de aftrek door u en door uw vennootschap?

Aftrek door u privé

Van welke inkomsten? Privé zijn er onroerende, roerende, beroeps- of diverse inkomsten. De regels voor de aftrek van interesten verschillen naargelang van het soort belastbare inkomsten waarop u de aftrek wilt toepassen.

Onroerende inkomsten. U kunt uw onroerende inkomsten enkel verminderen met de interesten van schulden specifiek aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden waarvan de inkomsten belastbaar zijn (art. 14, lid 1, 1° WIB 92) . De aftrek is wel niet beperkt tot de inkomsten van het onroerend goed waarvoor de schuld aangegaan is, maar wordt toegepast op het totaal van uw belastbare onroerende inkomsten.

Roerende inkomsten. Interesten van schulden aangegaan om inkomsten van roerende goederen en kapitalen te verkrijgen of te behouden zijn niet aftrekbaar (art. 22, §2 WIB 92) . Sluit u bv. een lening om aandelen te kopen, of meubilair dat u verhuurt, dan kunt u de dividenden of de huurinkomsten niet verminderen met de interesten van die lening.

Beroepsinkomsten. Van uw beroepsinkomsten zijn in principe alle interesten aftrekbaar die u betaalt om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92) . Aangezien uw beroep bedrijfsleider is, komen normaal gezien maar weinig interesten in aanmerking als beroepskosten. De goederen die u voor uw BV gebruikt, en dus normaal gezien ook de leningen voor die goederen zitten immers doorgaans in uw BV.

Tip.  Interesten op een lening om aandelen te kopen van een vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent, zijn aftrekbaar op voorwaarde dat de lening bij derden aangegaan is (niet bij de vennootschap zelf dus) en u in het jaar van aftrek een periodiek loon, bv. maandelijks of trimestrieel, uit de vennootschap krijgt (art. 52, 11° WIB 92) .

Diverse inkomsten. Van de meeste diverse inkomsten wordt het nettobedrag forfaitair bepaald. Enkel van zgn. speculatieve inkomsten mag u de werkelijke kosten om die inkomsten te verkrijgen of te behouden, dus eventueel ook interesten, in aftrek nemen (art. 97, §1 WIB 92) .

Aftrek door uw vennootschap

Enkel beroepskosten. Een vennootschap heeft enkel beroepsinkomsten (art. 183 WIB 92) . De aftrekbaarheid van interesten moet daarom steeds beoordeeld worden op basis van de voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten.

Meestal aftrekbaar. Die voorwaarden zijn normaal gezien vervuld voor de meeste interesten die uw vennootschap betaalt, bv. op bedrijfskredieten om een pand of machines te kopen of op een kaskrediet om een liquiditeitsprobleem op te lossen.

Let op!  De rechtspraak weigert echter wel meestal de aftrek van interesten op een lening om de uitkering van dividenden of een kapitaalvermindering te financieren (Cass., 19.03.2020; Antwerpen, 08.05.2018 en 28.09.2021; Gent, 09.01.2018) .

Tip.  Interesten op een lening om een auto te kopen zijn volgens de fiscus geen autokosten en zijn dus volledig aftrekbaar (Comm. IB 92 66/44) .

Extra beperkingen. Sommige interesten die voldoen aan de voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten zijn toch niet (volledig) aftrekbaar. De belangrijkste beperking voor kmo’s is die van interesten op schulden aan aandeelhouders en bedrijfsleiders. In de mate dat die ‘overdreven’ zijn, worden ze geherkwalificeerd in niet-aftrekbare dividenden (art. 18, lid 1, 4° WIB 92) .

Privé zijn interesten enkel aftrekbaar van uw onroerende inkomsten, uw beroepsinkomsten en speculatieve diverse inkomsten. Voor bedrijfsleiders zijn interesten zelden privé beroepskosten. Voor uw vennootschap meestal wel, maar u moet wel rekening houden met specifieke beperkingen, bv. op leningen die u aan uw vennootschap toestaat.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878