ORDE - ZIEKENHUISARTS - 29.11.2022

Moet u het ziekenhuis een uittreksel uit strafregister geven?

De Nationale Raad van de Orde stelde op 15 oktober 2022 dat een kandidaat-ziekenhuisarts de deontologische plicht heeft om een uittreksel uit het strafregister af te leveren, als het ziekenhuis daar bij de aanwerving naar zou vragen. Bent u effectief verplicht om dat te doen en wat kan er gebeuren als u dat zou weigeren?

Twee soorten uittreksels

Het algemeen uittreksel(art. 595 Sv.) bevat de strafrechtelijke veroordelingen op naam van een persoon, dus zowel criminele, correctionele als politionele veroordelingen, óók als ze met uitstel uitgesproken zijn. Na een termijn van drie jaar worden bepaalde veroordelingen in principe niet meer vermeld, waaronder o.a. een gevangenisstraf tot zes maanden, een geldboete m.b.t. de politie over het wegverkeer, enz.

In het minderjarigenuittreksel(art. 593 Sv.) worden bijkomend (ook nog na drie jaar) bepaalde veroordelingen opgenomen, nl. die wegens feiten t.a.v. minderjarigen, ongeacht of ze effectief of met uitstel uitgesproken zijn, alsook de verboden om activiteiten uit te oefenen m.b.t. minderjarigen.

Een deontologische plicht...

De Code van medische deontologie bepaalt (in art. 14) dat de arts aan de collega’s met wie hij samenwerkt “alle disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissingen mee moet delen die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie” . Voortbouwend op dat artikel heeft de Nationale Raad in een recent advies gesteld dat ziekenhuizen aan een arts die solliciteert een uittreksel uit het strafregister kunnen vragen, zowel een model artikel 595 als een model artikel 596.2, en dat die arts dan de deontologische plicht heeft om dat te bezorgen (advies a169020, 15.10.2022) . “Het ziekenhuis dient de persoonsgegevens van de arts te verwerken met respect voor de beginselen inzake privacy en non-discriminatie” , zo voegt men er nog aan toe.

... maar meestal geen wettelijke

Een uittreksel vragen zal er normaal gezien ook toe leiden dat het ziekenhuis het uittreksel (elektronisch) zal verwerken (verzamelen, bijhouden, raadplegen). Opdat men het uittreksel ‘GDPR-gewijs’ zou mogen verwerken, moet er een zgn. rechtsgrond zijn, en die is er in principe alleen voor het bijzonder minderjarigenuittreksel voor zover de solliciterende arts ‘structureel rechtstreeks contact met minderjarigen’ zal hebben in zijn functie (denk bv. aan pediaters). Om een bijzonder of algemeen uittreksel aan álle mogelijke solliciterende ziekenhuisartsen te vragen, is er echter geen rechtsgrond. De Nationale Raad geeft dat ook toe in zijn advies waar hij stelt: “ Niettegenstaande de juridische betwistbaarheid betreffende het recht om een uittreksel te vragen bij de aanwerving van een nieuwe arts” , vinden we het toch een deontologische plicht.

Wat wil dat nu zeggen?

Geen gevolg geven aan een verzoek om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen voor een functie zonder structureel contact met minderjarigen, zou een deontologische inbreuk kunnen vormen. Het ziekenhuis dat dat uittreksel opvraagt en bijhoudt, zou dan weer gesanctioneerd kunnen worden voor een GDPR-inbreuk. Bovendien moet het ook opletten als het u alleen wegens een weigering om het uittreksel te bezorgen, niet zou aanwerven. U zou dan nl. schadevergoeding kunnen vorderen, mits u het een en ander kunt bewijzen. Bovendien mag een arts die in het verleden een veroordeling opgelopen heeft, ook niet systematisch om die reden geweigerd worden.

De wet voorziet niet in een rechtsgrond waarmee het ziekenhuis altijd een algemeen uittreksel uit het strafregister zou kunnen opvragen en verwerken. Wettelijk gezien kan men u in principe dus niet verplichten om het te bezorgen, noch kan men u alleen om die reden weigeren aan te werven. Anders is het voor het bijzonder minderjarigen-uittreksel en voor zover er structureel rechtstreeks contact met minderjarigen zal zijn.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878