VZW - VERENIGINGSWERK - 24.11.2022

Verenigingswerk: juridische aandachtspunten voor uw VZW

Het fiscaal en sociaal interessante systeem van verenigingwerk maakte een doorstart in 2022. Waar het systeem in 2018 ontstond als een administratief eenvoudig systeem, is het nu een statuut dat (grotendeels) onder de reguliere tewerkstelling valt. Waar moet uw VZW dan zoal rekening mee houden?

Nieuwe regeling verenigingswerk

Waarover gaat het? Verenigingswerk is het fiscale/sociale gunstregime waarbij mensen tegen betaling aan de slag kunnen gaan in uw VZW. Sinds de hervorming in 2022 zijn verenigingswerkers werknemers, waarvoor bepaalde uitzonderingen gelden.

Waarom interessant? Vanwege het gunstig fiscale en sociale regime. Op de verloning voor verenigingswerk zijn er immers geen sociale bijdragen verschuldigd en is er een voordelig belastingtarief van toepassing. De verenigingswerker betaalt slechts 10% belasting (20% belasting na een kostenforfait van 50%) op die inkomsten als hij op jaarbasis niet meer dan € 6.540 bruto verdient (Wet van 17.03.2022 tot uitbreiding van art. 17 van het RSZ-besluit, 28.11.1969; art. 90, lid 1, 1° ter WIB 92) .

Maximumaantal uren respecteren! Voorwaarde is wel dat de verenigingswerker in het kader van die regel slechts een beperkt aantal uren werkt. Die maxima zien eruit als volgt:

Sector Jaargrens Kwartaal 1, 2 en 4 Kwartaal 3
Sport 450 150 285
Sociocultureel 300 100 190

Let op 1! Die maxima gelden in totaal voor alle verschillende organisaties waarvoor de betrokkene verenigingswerk uitoefent.

Let op 2! Worden die maxima overschreden, dan worden de inkomsten uit dat verenigingswerk gewoon beschouwd als beroepsinkomsten waarop de gewone belastingtarieven van toepassing zijn. Uw VZW is dan ook sociale bijdragen verschuldigd op de vergoeding.

Wat met studenten? Voor studenten geldt een maximum van 190 uur per jaar. Bij overschrijding van dat quotum van 190 uur komen die ‘meeruren’ in mindering van het studentencontingent van (momenteel) 450 uur.

Ook verenigingswerk in uw VZW? Dat hangt af van de activiteiten van uw VZW. De regeling is immers beperkt tot bepaalde activiteiten in de sportsector, de amateurkunstensector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en onderwijsactiviteiten.

Tip. Op https://verenigingswerk.be/nl/verenigingswerk.html#activities vindt u een volledige opsomming van alle activiteiten die onder de nieuwe regeling vallen.

Welke verplichtingen voor uw VZW?

Inschrijven als werkgever. Heeft uw VZW geen werknemers in dienst, maar wil ze voortaan wel een beroep doen op verenigingswerkers, dan moet u zich inschrijven als werkgever bij de RSZ. U moet daarvoor een online aanvraag doen via https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/empdir/index.htm# . Daarnaast moet u ook voorzien in een arbeidsreglement.

Arbeidsovereenkomst en Dimona. Met de betrokkene moet u een arbeidsovereenkomst sluiten. Daarin vermeldt u onder meer de afspraken omtrent de verloning – waarbij u rekening moet houden met de minimumlonen in uw sector/paritair comité – en het werkrooster (vast of variabel) moet opnemen. Bij de in- en uitdiensttreding van de betrokkene moet u een zgn. Dimona-aangifte doen, waarbij u de prestaties in uren ingeeft (zie https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm ).

Tip 1. Kijk zeker ook na hoeveel uren de betrokkene dat jaar nog kan presteren als verenigingswerker (via https://www.verenigingswerk.be/nl/ ).

Tip 2. Vermeld in de arbeidsovereenkomst zeker ook de verkorte opzegtermijnen, anders gelden de reguliere opzegtermijnen uit het arbeidsrecht.

Arbeidsongevallenverzekering. U moet verplicht een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor uw verenigingswerkers. Een lijst met de erkende verzekeraars vindt u terug via https://www.fedris.be/nl/werkgever/privesector/verzekering .

Fiscale fiches. U moet voor die inkomsten fiscale fiches opstellen die u moet bezorgen aan de fiscus en de betrokken verenigingswerkers. Aan de hand van die fiche zal de fiscus die inkomsten dan vermelden in de belastingaangifte van de betrokkenen.

Bedrijfsvoorheffing. Uw VZW moet op de verloning geen bedrijfsvoorheffing inhouden. Het gaat strikt genomen immers niet om een bezoldiging, maar om een zgn. divers inkomen.

Tip. De bedrijfsvoorheffing die uw VZW mogelijk ingehouden heeft van 1 januari 2022 tot 15 mei 2022 (tot die datum was de kwalificatie als divers inkomen immers nog niet definitief), zal verrekend worden met de verschuldigde belasting.

Zijn er verenigingswerkers aan de slag in uw VZW, dan moet u zich inschrijven als werkgever bij de RSZ, een arbeidsreglement opstellen en een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Met de betrokkene moet uw VZW een arbeidsovereenkomst sluiten en bij de in- en uitdiensttreding een zgn. Dimona-aangifte doen. Kijk daarbij zeker na hoeveel uren de betrokkene dat jaar nog kan presteren als verenigingswerker, zodat u zeker bent dat het gunstige fiscale en sociale regime van toepassing is.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878