VZW - KINDEROPVANG - 24.11.2022

VZW en kinderopvang: praktische richtlijnen fiscale attesten

Voorziet uw VZW in kinderopvang, dan kunnen de ouders een deel van die kosten recupereren via een belastingvermindering. Voor de opvang van 2022 moet uw VZW daarvoor een nieuw modelattest gebruiken. Een circulaire van 18 oktober 2022 verduidelijkt nu enkele praktische zaken. Wat moet u daarover weten?

Belastingkorting kinderopvang

Tot € 6,48 belastingkorting per dag. Kinderopvang zoals speelpleinwerking, sport- of creakampen, enz. nemen vaak een hele hap uit het budget van de ouders. Gelukkig kunnen ze 45% van die kosten recupereren via een belastingvermindering, met een maximum van € 14,40 per opvangdag per kind (inkomstenjaar 2022). Dat komt dus neer op een effectieve belastingkorting van € 6,48 per kind per dag.

Tip. Alleenstaande ouders ontvangen onder bepaalde voorwaarden nog een bijkomende vermindering.

Voorwaarden. Opdat de uitgaven voor kinderopvang in aanmerking komen voor de belastingvermindering, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind is jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap).
  • De organisator van de kinderopvang is erkend of wordt gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of besturen van de gemeenschappen of gewesten (een commerciële onderneming kan geen fiscale attesten uitreiken).
  • De organisator van de kinderopvang reikt een fiscaal attest uit aan de ouders, als bewijs van de effectieve opvang en van het bedrag dat de ouders daarvoor betaald hebben.

Nieuw modelattest

Nieuw modelattest. Sinds 27 januari 2022 is er een nieuw modelattest 281.86 beschikbaar, dat verplicht gebruikt moet worden (zie https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/113-281-86-nl-2022.pdf ). Sinds die datum moet de organisator van de kinderopvang de ingevulde attesten via Belcotax-on-web overmaken aan de FOD Financiën. Zo kunnen die gegevens via MyMinfin automatisch opgenomen worden in de aangifte personenbelasting van de ouders.

Let op! Voor de kinderopvang die uw VZW organiseert in 2022 moet u die attesten overmaken tegen 1 maart 2023.

Tip. Scholen die kinderoppas organiseren, moeten het nieuwe attest pas verplicht gebruiken voor kinderopvangactiviteiten die sinds 1 september 2022 plaatsvinden.

Praktische richtlijnen. De fiscus heeft op 18 oktober 2022 een uitgebreide circulaire gepubliceerd met praktische richtlijnen voor het invullen en het verzenden van de attesten (circ. 2022/C/104, 18.10.2022) . Daarnaast is er op https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/145-attest-kinderoppas-brochure.pdf een brochure beschikbaar die in detail de in te vullen vakken bespreekt.

Enkele aandachtspunten

Datum opvang is bepalend. Het verplichte gebruik van het nieuwe attest en de verplichte elektronische verzending van de gegevens geldt sinds 27 januari 2022. Daarbij is de datum van de opvang bepalend en niet de datum van betaling door de ouders. Een betaling die bv. eind 2021 gedaan werd voor een sportkamp dat doorgaat in april 2022 valt dus onder de nieuwe regeling.

Rijksregisternummer vragen. Een belangrijke nieuwigheid is bv. dat u op het nieuwe modelattest het rijksregisternummer van zowel de schuldenaar/belastingplichtige als het kind waarvoor de aftrek gevraagd wordt, moet invullen. Die gegevens moet u dus – in vergelijking met vroeger – bijkomend opvragen aan de betrokken personen.

Tip. Bezorgen de ouders u niet (tijdig) de nodige gegevens, dan bent u als organisatie niet verantwoordelijk voor het eventueel mislopen van de belastingvermindering.

Co-ouderschap. In geval van co-ouderschap is het mogelijk dat u aan beide ouders voor dezelfde opvang een attest moet bezorgen, omdat ze ieder een deel van de opvang betaald hebben. In dat geval moet u twee afzonderlijke attesten opstellen, waarbij u op elk attest het aantal dagen en het dagtarief (als dat hoger is dan het maximumbedrag van € 14,40), maar enkel de door die persoon betaalde uitgaven vermeldt. Er mogen dus in geen geval twee attesten voor het totaalbedrag van de uitgaven uitgereikt worden.

Per opvangdag en per kind kunnen de ouders tot € 6,48 (aj. 2023) recupereren via hun belastingaangifte. Voorwaarde is wel dat uw VZW daarvoor tegen 1 maart 2023 het nieuwe modelattest 281.86 invult en overmaakt aan de fiscus via Belcotax-on-web. Is er sprake van co-ouderschap en betalen beide ouders een deel van de opvang, dan moet u voor dezelfde opvang twee afzonderlijke attesten opstellen. Alle praktische richtlijnen voor het invullen van het attest vindt u in de circulaire van 18 oktober 2022 en de infobrochure op de website van de fiscus.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878