PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?

De nieuwe regeling in een notendop

Zo was het vroeger. De Wet (op de arbeidsovereenkomsten) legt niet op dat een zieke werknemer altijd een attest aan zijn werkgever moet bezorgen. De Wet zegt wel dat die werkgever het recht heeft om er telkens uitdrukkelijk om te vragen, en ook dat die werkgever er toch een automatisme kan van maken, met name door in het arbeidsreglement op te nemen dat de werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid een attest moeten bezorgen. Sommige arbeidsreglementen vragen pas om een attest als het om een arbeidsongeschiktheid van minstens twee dagen gaat, maar de meeste maken dat onderscheid niet, zodat ook voor een ziekte van één dag een attest nodig is.

Dit is er veranderd. In een poging om de attestenoverlast terug te dringen, bepaalt een nieuwe wet dat zo’n ‘eendagsattest’ soms niet meer gevraagd kan worden (ook al staat het zo in het arbeidsreglement). Werknemers van bedrijven met minstens 50 werknemers krijgen door die wet nl. het recht om maximaal drie keer per jaar geen attest te moeten voorleggen voor een afwezigheid van één dag en/of voor de eerste dag van een langere afwezigheid (art. 2 wet 30.10.2022, BS 18.11.2022) . Die maatregel is in voege getreden op 28 november 2022.

Wanneer en voor wie geldt die?

Bij eendagsafwezigheden. De werknemer-patiënt kan van die vrijstelling van de attestenplicht gebruikmaken voor ofwel arbeidsongeschiktheden van slechts één dag, ofwel de eerste dag van langere arbeidsongeschiktheden. We vermoeden echter dat het de facto meestal om de eerste ‘soort’ zal gaan, want in het tweede geval hebben ze voor de dagen na dag 1 toch nog een attest nodig, dus maakt het hier de facto weinig verschil.

In grotere bedrijven. De wet voert de maatregel ‘verplichtend’ in voor bedrijven vanaf 50 werknemers, wat er ook in hun arbeidsreglement zou staan. Aan de kleinere bedrijven wordt echter toegestaan om af te wijken van de nieuwe maatregel via hun arbeidsreglement (of een cao). Door die afwijking kunnen ze dus altijd voor elke eendagsziekte een attest blijven vragen. De facto zal dat erop neerkomen dat de nieuwe maatregel een maat voor niets zal blijken in de kleine bedrijven...

Welke gevolgen zal die hebben?

Voor u als huisarts. Elke inperking van de attestenoverlast valt toe te juichen, dus ook deze, maar de kans is reëel dat het effect ervan klein zal zijn, gelet op het beperkte toepassingsgebied (enkel grotere bedrijven en enkel eendagsattesten).

Voor uw patiënten. Een patiënt die in een groot bedrijf werkt, mag niet vergeten dat hij, wanneer hij geen attest moet afleveren, wél nog altijd de werkgever moet blijven verwittigen van zijn afwezigheid. Die wettelijke verplichting tot verwittiging staat nl. los van de verplichting tot rechtvaardiging van de ziekte aan de hand van een attest, en blijft van toepassing. Hoe en wanneer men moet verwittigen, wordt meestal toegelicht in het arbeidsreglement, maar het moet zeker zo snel mogelijk. Bovendien voegt de wetswijziging daar nog aan toe dat als men niet op zijn gewoonlijk en door de werkgever gekend adres verblijft, het actuele verblijfsadres meegedeeld moet worden.

Hopelijk zal de attestenoverlast door die maatregel inzake ‘eendagsattesten’ toch een beetje verminderen, al zal het effect wellicht niet zo groot zijn, gelet op het beperkte toepassingsgebied (enkel grotere bedrijven en enkel eendagsattesten). Uw patiënten mogen bovendien niet vergeten dat wanneer ze vrijgesteld zijn van een attest, ze toch nog hun werkgever expliciet (’s morgens al) moeten blijven verwittigen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878