CONTROLE EN GESCHILLEN - BETWISTINGEN - 25.01.2023

Hoe een in de aangifte vergeten vrijstelling toch nog bekomen?

Een vennootschap vergeet om in haar aangifte de vrijstelling te vragen van gewestelijke subsidies. Volgens de fiscus is dit geen materiële vergissing en is daarom een zgn. ambtshalve ontheffing van de overbelasting niet mogelijk. Kreeg hij gelijk van de rechter?

Een vennootschap ontvangt kapitaal- en interestsubsidies van het Vlaams gewest in 2012, 2013, 2014 en 2015. Voor 2012 en 2013 vult ze in haar belastingaangiftes de subsidies in als vrijgestelde inkomsten, maar voor 2014 en 2015 vergeet ze dit. Als ze dit achteraf vaststelt, vraagt ze een ambtshalve ontheffing wegens een materiële vergissing.

Standpunt Administratie

De fiscus weigert de ambtshalve ontheffing. De vrijstelling van gewestelijke subsidies is een uitzondering op de principiële belastbaarheid van alle inkomsten van een vennootschap. Een vennootschap is niet verplicht om er een beroep op te doen. Dat de vennootschap de vrijstelling wel had gevraagd voor 2012 en 2013, toont volgens de fiscus aan dat het niet-vragen ervan voor 2014 en 2015 geen materiële vergissing was, maar een beoordelingsfout.

Standpunt rechter

De rechter staat de ambtshalve ontheffing wel toe. De subsidies voor de boekjaren 2014 en 2015 zijn een gevolg van dezelfde subsidiedossiers als de subsidies waarvan vrijstelling verleend werd voor de boekjaren 2012 en 2013 en werden op identieke wijze verwerkt in de jaarrekeningen van de vier betrokken boekjaren. Het niet-vragen van de vrijstelling kan enkel als een materiële vergissing beschouwd worden, zonder enige juridische beoordeling of verkeerde toepassing van de wet.

Commentaar

Vrijstelling. Subsidies die een vennootschap ontvangt, zijn normaal gezien belastbare inkomsten. Er geldt echter een uitzondering voor sommige gewestelijke subsidies, o.a. kapitaal- en interestsubsidies voor investeringen ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling (art. 193bis en ter WIB 92) .

Hoe vragen? De vrijstelling wordt gerealiseerd door in de belastingaangifte de begintoestand van de belastbare reserves met het bedrag van de correct in het boekhoudresultaat (onaantastbare rekening 15) genomen subsidies te verhogen. Die rekening 15 moet dan jaarlijks volgens afschrijfritme in opbrengst geboekt worden.

Let op!  Wordt een gesubsidieerde investering binnen de drie jaar verkocht, dan worden de subsidies in het jaar van verkoop alsnog in één keer belast.

Vergeten te vragen? Wanneer u de vrijstelling vergeet te vragen, maar dit pas na de bezwaartermijn vaststelt, kunt u een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen, maar dat zal maar ingewilligd worden als het niet-vragen van de vrijstelling een materiële vergissing is. Een materiële vergissing is kortweg een fout die begaan werd zonder nadenken. Bedoeld zijn schrijf- of rekenfouten of andere grove feitelijke vergissingen onafhankelijk van enige juridische beoordeling.

Strenge rechtspraak. Rechters zien het niet-vragen van een belastingvermindering of vrijstelling meestal niet als een materiële vergissing (Antwerpen, 08.04.2014 en 17.04.2018; Gent, 06.03.2018 en 26.10.2021) . Dit arrest is dus een opsteker, maar het best kunt u vermijden dat u naar de rechter moet stappen. Als u de rechtzetting vraagt met een bezwaarschrift kunt u de rechtzetting verkrijgen, ook als er geen sprake is van een materiële vergissing.

Tip.  Sinds 01.01.2023 is de termijn om bezwaar in te dienen één jaar in plaats van zes maanden.

Deze rechter aanvaardt dat het niet-vragen van de vrijstelling een materiële vergissing is, zodat een ambtshalve ontheffing mogelijk is. Daar de rechtspraak meestal strenger is, zorgt u er het best voor dat u de vergetelheid rechtzet met een bezwaarschrift, waarvoor u sinds 01.01.2023 één jaar tijd heeft.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878