Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 13.10.2020

Toch een fiscale aftrek voor geannuleerde kinderopvang?

U kunt een zgn. belastingvermindering krijgen voor uw uitgaven van kinderopvang, maar dan moet die opvang wel effectief doorgegaan zijn. Door de coronacrisis is dat vaak niet het geval, maar de fiscus komt echter tegemoet, zo blijkt uit een circulaire van 10 september 2020.
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 08.10.2020

Wanneer belast op een forfaitaire minimumwinst?

Een vennootschap wordt belast op een forfaitaire winst van € 19.000 omdat ze geen belastingaangifte ingediend heeft. Volgens de vennootschap heeft ze voor het jaar in kwestie geen belastbare winst gehad, maar de fiscus acht dit niet bewezen. Hoe oordeelde de rechter hierover?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.10.2020

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 05.10.2020

Levenslang recht van bewoning als onderhoudsuitkering

Een man vermeldt in zijn belastingaangifte een levenslang gebruiksrecht voor zijn ex op de vroegere gezinswoning als een aftrekbare onderhoudsuitkering. De fiscus weigert de aftrek. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 28.09.2020

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

Verlenging indieningstermijn aangifte vennootschapsbelasting. Loopt de boekhouding van uw vennootschap gelijk met het kalenderjaar, dan moest in eerste instantie de aangifte voor boekjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ingediend zijn tegen 24.09.2020. Omwille van de coronacrisis alsook de invoering van de zgn. carry-backregeling, werd er een algemeen uitstel verleend. Uw vennootschapsaangifte voor boekjaar 2019 is op tijd als die uiterlijk op 29.10.2020 via Biztax ingediend is. ...
Lees meer

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.09.2020

Vennootschapsverlies 2020 aftrekken van winst van 2019?

Verwacht uw vennootschap voor 2020 verlies te lijden, dan kan ze dat verlies eerstdaags uitzonderlijk via de vennootschapsaangifte aftrekken van de winst van boekjaar 2019. Waarom zou u dat doen en waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

Cookiebeleid