Belastingen - Personenbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - TANTIÈMES - 16.04.2021

Kan de fiscus de aftrek van tantièmes weigeren?

Zoals u weet kunt u bij de goedkeuring van de jaarrekening van uw vennootschap beslissen om aan uzelf en eventuele andere bestuurders een tantième toe te kennen. Moet de fiscus de aftrek van het tantième dan sowieso aanvaarden of kan hij daar moeilijk over doen?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 16.04.2021

Een eigen bijdrage betalen voor het voordeel auto?

Wanneer u privé met de auto van uw vennootschap rijdt en daarvoor niets aan uw vennootschap betaalt, wordt u privé belast op een voordeel alle aard (VAA), wat ook gevolgen heeft voor de zgn. verworpen uitgaven van uw vennootschap. U kunt echter ook een bijdrage betalen of aanrekenen via uw rekening-courant. Wat zijn de gevolgen van die eigen bijdrage voor uw belastingen privé, voor de verworpen uitgaven en voor de btw? Wat is in dit verband het belang van twee arresten die het Hof van Cassatie in 2020 en 2021 geveld heeft?
Lees meer

REKENING-COURANT - 16.04.2021

Hoeveel interesten mag u in 2021 vragen op uw rekening-courant?

Interesten die de bedrijfsleider of aandeelhouder op zijn rekening-courant-passief ontvangt, worden van oudsher onderworpen aan een herkwalificatie indien de interestvoet of de omvang van de rekening-courant bepaalde grenzen overschrijdt. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd aan deze regels gesleuteld. De maximale rentevoet wordt nu ook jaarlijks vastgelegd. Hoeveel interest mag u nu vragen op uw rekening-courant?
Lees meer

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE - 08.04.2021

Uw zoon of dochter toch nog fiscaal ten laste?

Voor uw aangifte van 2021 zal u aan uw boekhouder moeten doorgeven hoeveel kinderen u nog fiscaal ten laste heeft. Daarom is het nodig dat u weet hoeveel eigen nettobestaansmiddelen uw zoon of dochter gehad heeft in 2020. Hoe bepaalt u dat? Is er iets anders door corona dit jaar? Even kijken...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER - 08.04.2021

Hoe de vrijstelling op dividenden van 2020 genieten?

Op dividenden moet u roerende voorheffing betalen, maar sinds 2018 kunt u privé een deel van uw dividenden fiscaal vrijstellen. In 2019 ging het om € 800, maar hoeveel is dat voor 2020? Wat moet u dan doorgeven aan uw boekhouder binnenkort om de vrijstelling te genieten?
Lees meer

CONTROLE EN BETWISTINGEN - 08.04.2021

Tijdelijk lagere tarieven voor btw-interesten

Interestvoeten inkomstenbelastingen. Sinds enkele jaren wordt het tarief van de interesten voor de inkomstenbelastingen jaarlijks vastgesteld. In 2021 worden de interesten die u in geval van laattijdige betaling aan de fiscus verschuldigd bent, de zgn. nalatigheidsinteresten, berekend tegen een interestvoet van 4%. Voor interesten die de fiscus aan u moet betalen, zgn. moratoriuminteresten, is de interestvoet 2%. ...
Lees meer
Belastingen - Personenbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 02.03.2021

Nieuwe indieningstermijn voor uw aangifte vennootschapsbelasting!

Een wet van 26.01.2021 voert een nieuwe termijn in voor de indiening van o.a. de aangifte vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies en vanaf wanneer geldt dat?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 09.03.2021

Hoe privé fiscaal voordelig verhuren aan uw vennootschap?

Verhuurt u als bedrijfsleider een (deel) van uw woning aan uw vennootschap, dan wordt het ‘overdreven deel’ van de huur geherkwalificeerd in loon. Kan ‘overdreven huur’ soms interessant zijn? En welke huur ontsnapt aan de herkwalificatie?
Lees meer