Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 18.01.2021

Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!

De fameuze driejaarstermijn. Schenkt u bv. een som geld aan uw zoon (roerende goederen) via een hand- of bankgift en laat u die schenking niet registreren om zo geen schenkbelasting te moeten betalen, dan betaalt uw zoon alsnog erfbelasting op die schenking zo u als schenker sterft binnen de drie jaar na de schenking. ...
Lees meer

SCHENKING - HANDGIFT & BANKGIFT - 13.01.2021

Fiscaal verdachte periode blijft drie jaar!

De verdachte periode van drie jaar. Wie tastbare roerende goederen wil schenken, zoals cashgeld, juwelen of een kunstwerk, kan werken met een handgift. Gaat het om geld of effecten op een rekening, dan kunt u een bankgift doen door een overschrijving van de ene naar de andere (effecten)rekening te doen. Het bewijs van dergelijke giften ‘mag’ u gaan registreren (lees: u betaalt er schenkbelasting op), maar dat moet niet. Wel moet de schenker dan nog drie jaar in leven blijven, anders betaalt u daarop alsnog erfbelasting. Tot 15 december 2020 kon u ook voor de Nederlandse notaris alle roerende goederen schenken en was de registratie niet verplicht. Sinds 15 december moeten Nederlandse schenkingsaktes echter sowieso geregistreerd worden, zodat de zgn. kaasroute nog weinig zin heeft. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 13.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou ook graag een stukje van uw vermogen al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief start van 3%. Fiscaal interessant als successieplanning. Is het dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt? ...
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 12.01.2021

Hoe buitenlandse onroerende goederen opnemen in de aangifte nalatenschap?

Nog steeds kopen er elke dag Belgen onroerend goed in het buitenland. Die buitenlandse onroerende goederen behoren eveneens tot de belastbare materie in de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner en moeten dus aangegeven en gewaardeerd worden. Hoe waardeert u dan het buitenlands onroerend goed? Is er ook voor buitenlandse onroerende goederen een bindende schatting mogelijk? Kunt u in bepaalde omstandigheden de gunstregeling voor de gezinswoning genieten?
Lees meer

SCHENKING - 12.01.2021

Schenking blote eigendom aandelen vennootschap: voor wie is liquidatiereserve?

Veel ondernemers leggen met hun winst een liquidatiereserve aan, omdat ze het geld op die manier achteraf fiscaal voordelig uit hun vennootschap kunnen halen. Aan wie komen de op die manier opgebouwde reserves dan toe, als u in het kader van een successieplanning de aandelen in uw vennootschap met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen schenkt?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou graag een stukje van uw vermogen ook al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief van 3% start. Dat is fiscaal interessant als successieplanning. Het is dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt. ...
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

BUITENLAND - 17.11.2020

Verhuizen naar Spanje: geen successierechten?

De wetgeving inzake successierechten verschilt in belangrijke mate van land tot land. Sommige landen kennen verschillende heffingsregels naargelang van de woonplaats, zoals België (gewesten), Zwitserland (kantons) of Spanje (regio’s). Het is vaak een waar kluwen dat kan leiden tot dubbele belasting in de successierechten, maar soms ook tot niet-belasting. We belichten een aantrekkelijke situatie die volgt uit de verschillen tussen de Spaanse en de Belgische successierechten.
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

AANDELEN - OVERDRACHT - 10.11.2020

Schenking vennootschap: alternatieven voor de kaasroute?

Binnenkort zal het wellicht niet meer mogelijk zijn om aandelen van uw vennootschap belastingvrij te schenken aan uw kinderen via een Nederlandse notaris. Welke alternatieven blijven er dan nog over om schenkbelasting te vermijden?
Lees meer