Belastingen - Schenkings- & successierechten

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 27.09.2022

Een renteloze lening onbelast wegschenken aan uw kind?

In deze zware tijden wilt u uw kind een (renteloze) lening geven om bv. bepaalde energiebesparende investeringen te doen. Na verloop van tijd wilt u die lening of het saldo ervan wel kwijtschelden. Hoe regelt u dat praktisch en fiscaal sluitend?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Onderhandse schenking registreren: nieuwe en strengere regels!

Als u schenkt via een hand- of bankgift, dan betaalt u geen schenkbelasting. Als de schenker daarna binnen de risicotermijn (drie jaar, vijf jaar in het Waals gewest) overlijdt, dan is er wel erfbelasting verschuldigd, tenzij u de schenking vóór het overlijden vrijwillig registreert. Heel wat mensen bereiden daarom de documenten om de schenking te registreren alvast voor. De fiscus hanteert nu echter strengere vereisten voor de registratie van de schenkingsdocumenten.
Lees meer

NALATENSCHAP - 27.09.2022

Onroerend goed: sinds 1 juli 2022 altijd notariële akte van erfopvolging nodig

Sinds 1 juli 2022 (art. 40 Wet Hervorming Goederenrecht van 04.02.2020) heeft u altijd een notariële akte van erfopvolging nodig wanneer er zich in de nalatenschap een onroerend goed bevindt. Wat is het verschil tussen een attest en een akte van erfopvolging? Waarvoor heeft u deze documenten nodig? Wat zijn de gevolgen wanneer u de akte van erfopvolging voor onroerende goederen niet laat opmaken? Moet u nu wachten op die akte vooraleer u toegang krijgt tot de bankrekeningen van de overledene?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 27.09.2022

Eigen gelden eigen houden: een kwestie van bewijs

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel hebben naast hun gemeenschappelijke vermogen ook een eigen vermogen. Welke goederen precies eigen zijn, en hoe u dit moet bewijzen, is wel vaker het voorwerp van discussie. Bovendien zal het gemeenschappelijke of eigen karakter bij een overlijden ook een impact hebben op de erfbelasting. Waarop moet u te letten om het eigen karakter van uw goederen te vrijwaren? Hoe kunt u als langstlevende ten aanzien van de fiscus aantonen dat goederen eigen zijn? Wat zijn anders de gevolgen op het vlak van de erfbelasting?
Lees meer

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 23.09.2022

Extra successierechten als u verkoopt tegen een hogere prijs?

Stel, uw klant erft een pand en schat de waarde op € 400.000 in de successieaangifte. Iets later verkoopt hij dat pand voor € 450.000. Moet hij die hogere verkoopprijs dan aangeven en daarop extra erfbelasting betalen? En riskeert hij dan ook een boete wegens ‘tekortschatting’? Hoe zit dat juist in de drie gewesten?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - VARIA - 16.09.2022

Attest van erfopvolging nu (altijd) digitaal?

Attest van erfopvolging. Als iemand overlijdt, blokkeert de bank alle rekeningen. Ze blokkeert dan niet alleen de rekeningen op naam van de overledene, de rekeningen die op naam van beiden staan, maar ook de rekeningen op naam van de langstlevende echtgenoot. De rekeningen kunnen pas vrijgegeven worden na voorlegging van een zgn. attest van erfopvolging. ...
Lees meer
Belastingen - Schenkings- & successierechten

Meest gelezen tips & adviezen

MAATSCHAP - 12.08.2022

Maatschap: vergeet uw statuten niet aan te passen

Met de wet van 23 maart 2019 werd een nieuw vennootschapsrecht ingevoerd. De vennootschappen die op dat moment al bestonden, kregen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen aan dit nieuwe recht. Aangezien ook de maatschap een vennootschap is, zal u dus ook uw statuten van uw maatschap moeten aanpassen. Welke aanpassingen zijn er precies nodig? En wat zijn de risico’s als u de statuten van uw maatschap niet aanpast? Misschien is dit wel het moment om uw maatschap in lijn te brengen met de vele evoluties van de afgelopen jaren?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.08.2022

Schenkt u het best eerst de aandelen van uw familiebedrijf of eerst uw rekening-courant?

Familiale vennootschappen hebben vaak een belangrijke rekening-courant (rc) passief openstaan. De bedrijfsleider heeft dan een vordering op zijn vennootschap. Die vordering valt bij zijn overlijden in zijn nalatenschap. Schenkt u dan in het kader van uw successieplanning het best eerst de aandelen of eerst de rc? Moet u dan altijd naar de notaris of zijn er andere oplossingen?
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 19.08.2022

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik nu beperkt(er)?

Door de nieuwe wetgeving inzake vruchtgebruik is schenken met voorbehoud vaak minder interessant geworden. Hoe komt dat en in welke situaties kiest u het best voor (bijkomende) alternatieven?
Lees meer