Belastingen - Vennootschapsbelasting

Recent toegevoegde tips & adviezen

DIVIDEND - 27.02.2020

Regels DBI-aftrek: schending EU-recht?

De Belgische regels inzake de DBI-aftrek zijn geënt op de Europese Moeder-dochterrichtlijn die dividenden tussen ‘groepsvennootschappen’ beschermt tegen een economische dubbele belasting. De lidstaten hebben evenwel enige vrijheid bij de invulling van dit principe. De (voormalige) Belgische methodiek blijkt echter volgens het Hof van Justitie een schending van het EU-recht te omvatten. Welke praktische gevolgen heeft dat arrest nu?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 27.02.2020

Principaal-commissionairstructuur: gevolgen strengere definitie vaste inrichting?

Heel wat groepen die op grensoverschrijdende basis zakendoen, werken op basis van een principaal-commissionairstructuur. Onder impuls van het BEPS-rapport van de OESO heeft de wet van 25 december 2017 de Belgische wetgeving ter zake aangescherpt met ingang van aanslagjaar 2021 en in het bijzonder boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2020. Een circulaire van 23 december 2019 moet het een en ander nader toelichten, maar is inhoudelijk helaas weinig verrijkend.
Lees meer

INTERESTEN - 27.02.2020

30% fiscale ebitda thin-cap-regel: hoe financieringskostensurplus berekenen?

Voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2019, zijn de netto-interestlasten nog slechts aftrekbaar in de mate dat ze niet hoger liggen dan 30% van de fiscale ebitda. Op 20 december 2019 verscheen eindelijk het langverwachte KB dat de praktische uitwerking van die nieuwe regeling moet verduidelijken. Hoe bepaalt u op basis van dat KB het financieringskostensurplus?
Lees meer

ONVERDEELDHEID - 27.02.2020

Een ‘onverdeeld’ pand verhuren?

Kunt u alleen beslissen om een huurder te zoeken of om de huur op te zeggen wanneer u samen met uw mede-erfgenamen of met de partner waar u vroeger mee samenwoonde een onroerend goed bezit? Wie kan er dan optreden als er achterstallen zijn? Hoe verdeelt u de huurgelden onder elkaar? Welke stappen kunt u ondernemen als de mede-eigenaars hun medewerking weigeren?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VOORAFBETALEN - 26.02.2020

Voorafbetalingen van 2018 of 2019 gebruiken voor 2020?

Wanneer u geen zgn. belastingvermeerdering voor uw vennootschap wilt, dan moet uw vennootschap haar belastingen voor 2020 al voorafbetalen (VA). Wat moet u daarover weten en hoe kunt u VA van 2018 of 2019 gebruiken voor 2020?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 26.02.2020

Stormschade door Ciara of Dennis?

Door het stormweer van de voorbije weken heeft uw vennootschap schade geleden. Welke kosten zijn dan aftrekbaar en hoe wordt een uitkering van de verzekering belast?
Lees meer
Belastingen - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

LIQUIDATIERESERVES - 18.12.2019

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden.Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun?
Lees meer

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

Cookiebeleid