Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 04.12.2023

Een eigenhandig testament op uw pc maken?

Eigenhandig testament? Dat is het type testament dat u zelf maakt zonder tussenkomst van een notaris. U bent nl. helemaal niet verplicht om langs de notaris te passeren voor een testament, u mag het m.a.w. ook zelf maken. Zo’n zgn. eigenhandig testament is dus perfect geldig als het aan drie voorwaarden voldoet: (1) u moet het volledig zelf schrijven, (2) u moet het dagtekenen én (3) u moet het ondertekenen. ...
Lees meer

SCHENKING - 29.11.2023

Schenking: hoe naaktheids-, baron- en dynastiesyndroom opvangen?

De beslissing om te schenken gaat vaak gepaard met allerlei bedenkingen en ongerustheden. De vrees voor het verlies van de huidige levensstandaard, van de controle over het geschonken vermogen en, nog verregaander, van inspraak over de generaties heen komt frequent voor. Hoe kunt u die bekommernissen opvangen bij het opstellen van een schenkingsakte?
Lees meer

NALATENSCHAP - 29.11.2023

Het huis van uw ouders overnemen uit de nalatenschap?

Kunt u als erfgenaam een onroerend goed uit de nalatenschap inkopen? Welke afspraken kunt u daaromtrent maken met de andere erfgenamen? Kunt u eisen dat het goed u wordt toebedeeld tegen een schattingsprijs, wanneer afspraken maken niet lukt? Wat gebeurt er wanneer de erfgenamen het niet eens raken? Heeft u ook het recht om mee te bieden, als het uiteindelijk tot een openbare verkoop komt?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 29.11.2023

Energetische renovatieplicht: gevolgen voor uw successieplanning?

Het Vlaams gewest voerde in 2023 een energetische renovatieplicht in voor woningen. Geldt die renovatieplicht ook na een onroerende schenking of na een inbreng van een woning in de huwelijksgemeenschap? Valt elke eigendomsoverdracht onder het toepassingsgebied van de renovatieplicht of zijn er ook uitzonderingen? Zijn er verschillen tussen residentieel en niet-residentieel vastgoed?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - TESTAMENT - 24.11.2023

Schulden die blijken uit een testament?

Fiscaal niet aftrekbaar? Als iemand overlijdt, is erfbelasting verschuldigd op het actief van de nalatenschap verminderd met de schulden. Duikt een schuld door de overledene echter uitsluitend in het testament op, dan beschouwt de fiscus dit als een zgn. fictief legaat (vermomde schenking) en is die schuld uiteraard ook niet aftrekbaar. Anders zouden ouders een gift kunnen doen aan hun kinderen en die dan zogezegd als schuld in hun testament zetten. Opdat dit vermoeden van vermomde schenking zou spelen, moet het gaan om (1) een schuldbekentenis, (2) die testamentair bepaald wordt en (3) moet dit testament de enige titel van de schuld zijn. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 15.11.2023

Onroerend goed schenken via een ‘dubbele akte’?

De klassieke schenkingstechniek van de ‘dubbele akte’ is door het vernieuwde erfrecht minder relevant geworden. Toch komt ze ook nu nog regelmatig van pas. Wat houdt die techniek in, en wanneer kunt u er gebruik van maken?
Lees meer
Financieel & bankzaken - Vermogensplanning

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 10.11.2023

Gesplitste aankoop: bewaar het bewijs in de cloud!

Even opfrissen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan kopen. De ouders kunnen hun hele leven het appartement bewonen, het verhuren, enz. Bij hun overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en worden de kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Wel moeten de kinderen kunnen bewijzen dat ze de blote eigendom zelf aankochten met eigen middelen. Daarom schenken ouders vooraf geld aan de kinderen, zodat ze hun deel (blote eigendom) kunnen betalen. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 18.10.2023

Een ‘restlegaat’ op de gezinswoning voor de kinderen

Wanneer de gezinswoning in volle eigendom naar de langstlevende echtgenoot of echtgenote gaat, betalen de kinderen daarop vervolgens meer successierechten. Hoe kunt u die pil enigszins vergulden?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 02.11.2023

Schenken is goedkoper dan laten vererven

Wanneer uw kinderen een onroerend goed van u erven, betalen ze daarop doorgaans véél successierechten. Is het fiscaal gezien goedkoper om hen het onroerend goed vóór uw overlijden te schenken? Waarop moet u dan letten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app