Vastgoed - Erven & schenken

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - SCHENKING - 18.01.2021

Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!

De fameuze driejaarstermijn. Schenkt u bv. een som geld aan uw zoon (roerende goederen) via een hand- of bankgift en laat u die schenking niet registreren om zo geen schenkbelasting te moeten betalen, dan betaalt uw zoon alsnog erfbelasting op die schenking zo u als schenker sterft binnen de drie jaar na de schenking. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 13.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou ook graag een stukje van uw vermogen al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief start van 3%. Fiscaal interessant als successieplanning. Is het dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt? ...
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 12.01.2021

Hoe buitenlandse onroerende goederen opnemen in de aangifte nalatenschap?

Nog steeds kopen er elke dag Belgen onroerend goed in het buitenland. Die buitenlandse onroerende goederen behoren eveneens tot de belastbare materie in de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner en moeten dus aangegeven en gewaardeerd worden. Hoe waardeert u dan het buitenlands onroerend goed? Is er ook voor buitenlandse onroerende goederen een bindende schatting mogelijk? Kunt u in bepaalde omstandigheden de gunstregeling voor de gezinswoning genieten?
Lees meer

SCHENKING - 12.01.2021

Schenking blote eigendom aandelen vennootschap: voor wie is liquidatiereserve?

Veel ondernemers leggen met hun winst een liquidatiereserve aan, omdat ze het geld op die manier achteraf fiscaal voordelig uit hun vennootschap kunnen halen. Aan wie komen de op die manier opgebouwde reserves dan toe, als u in het kader van een successieplanning de aandelen in uw vennootschap met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen schenkt?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 17.12.2020

Nalatenschap weigeren als fiscale optimalisatie?

Een Tak 21 en/of 23 maken steeds vaker deel uit van het roerend vermogen. Bij een overlijden kan het dan aangewezen zijn om na te gaan of het weigeren van de nalatenschap kan leiden tot een fiscale optimalisatie. Hoe werkt dat juist?
Lees meer

ERFBELASTING - 17.12.2020

Nalatenschap: te hoge schatting ABS? Bezwaar of ambtshalve ontheffing mogelijk

Sinds 01.04.2019 is het mogelijk om een kosteloze bindende schatting (ABS) van onroerende goederen in een nalatenschap aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Omdat die schatting ook bindend is voor de belastingplichtige, zijn vele adviseurs nog steeds erg terughoudend ten aanzien van de ABS. Is dat wel terecht? En wat als u het niet eens bent met het resultaat van de ABS?
Lees meer
Vastgoed - Erven & schenken

Meest gelezen tips & adviezen

BUITENLAND - 17.11.2020

Verhuizen naar Spanje: geen successierechten?

De wetgeving inzake successierechten verschilt in belangrijke mate van land tot land. Sommige landen kennen verschillende heffingsregels naargelang van de woonplaats, zoals België (gewesten), Zwitserland (kantons) of Spanje (regio’s). Het is vaak een waar kluwen dat kan leiden tot dubbele belasting in de successierechten, maar soms ook tot niet-belasting. We belichten een aantrekkelijke situatie die volgt uit de verschillen tussen de Spaanse en de Belgische successierechten.
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

FAMILIALE RELATIES - 27.10.2020

Een kind financieel een handje helpen?

Hoe kunt u een kind dat het financieel gezien tijdelijk wat moeilijk heeft, helpen zonder uw andere kinderen te benadelen? Hoe gaat u dan het best te werk als u een lening toekent? Wat zijn de risico’s als u zich borg stelt voor de kredieten van uw kind? Hoe pakt u de zaken aan als u aan het ene kind schenkt maar aan de andere kinderen nog niet kunt of wilt schenken? Kunt u dan een erfovereenkomst opmaken?
Lees meer