Vennootschap - Dagelijks bestuur

Recent toegevoegde tips & adviezen

FINANCIEEL - 05.03.2021

Kostprijs publicatie in Staatsblad

Wat? Als vennootschap moet u in het Staatsblad uw oprichtingsakte en zgn. wijzigende aktes (statutenwijzigingen en benoemingen/ontslagen van bestuurders) publiceren. Bij de oprichting of statutenwijziging voor een BV of NV doet uw notaris daarvoor het nodige maar benoemingen en ontslagen moet u/uw boekhouder zelf in orde brengen. ...
Lees meer

VOORKOOPRECHT - 02.03.2021

Overdracht van aandelen: aandacht voor voorkooprechten

Een voorkooprecht (ook bekend als een ‘right of first refusal’) verleent aan de begunstigde het recht om de aandelen te kopen wanneer de eigenaar de intentie heeft om ze te vervreemden aan een derde. Hoe kan dit recht bedongen worden? Hoe wordt het voorkooprecht concreet uitgeoefend? Wat kan de benadeelde partij ondernemen wanneer haar voorkooprecht miskend wordt? Wat riskeert u als koper indien u aandelen koopt waarop een voorkooprecht rust?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.02.2021

Verkoop van uw holding: opletten geblazen?

U wilt de aandelen verkopen in uw holdingvennootschap? Houd er dan rekening mee dat er een objectieve aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen. Een zuivere holding wordt als een dergelijke kasgeldvennootschap beschouwd. Waar gaat dit precies over en hoe kunt u zich tegen dit risico indekken?
Lees meer

BESTUUR - 01.02.2021

Een bestuursmandaat opnemen is nooit vrijblijvend...

Het komt nog steeds voor dat de aandeelhouders een familielid of een goede vriend tot bestuurder benoemd hebben, zonder dat de betrokkene een actieve rol speelt in de vennootschap. Dit gebeurt het vaakst in naamloze vennootschappen waar het bestuursorgaan in principe uit drie bestuurders moet bestaan. Welke verplichtingen rusten op dergelijke bestuurders? En welke mogelijkheden biedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om niet langer een beroep te moeten doen op dergelijke vriendendiensten?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 28.01.2021

Volstaat zorgvolmacht voor uw bedrijf?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning, als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid. Kan een zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder (zaakvoerder) van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan een lasthebber zonder meer uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 12.01.2021

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet dan ook de dubbele uitkeringstest, de balans- en liquiditeitstest, uitgevoerd worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer
Vennootschap - Dagelijks bestuur

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 10.12.2020

Hoe gaat uw kind het best aan de slag in uw BV?

Uw zoon of dochter is afgestudeerd en zou aan de slag gaan in uw BV. Hoe gebeurt dat dan het best, als bestuurder of als werknemer? Welke bevoegdheden heeft uw kind dan in de vennootschap, hoeveel loon moet uw vennootschap betalen en hoe zit dat met de sociale zekerheid?
Lees meer

AANDELEN - 21.12.2020

Een andere prijs voor de aandelen van een ‘bad leaver’?

Als één van de vennoten de vennootschap wil (of moet) verlaten, dan moet de prijs voor zijn aandelen bepaald worden. Kunnen de vennoten dan onderling bepalen hoe hoog de prijs zal zijn? Hoe wordt de prijs vastgesteld als de overdracht ‘gedwongen’ gebeurt door de rechtbank? Welke nieuwe mogelijkheid van uittreding voorziet de nieuwe Vennootschapswet en welke vergoeding krijgt de uittredende aandeelhouder dan? Welke afspraken kunnen de vennoten op dit vlak maken in een aandeelhoudersovereenkomst? Wat houdt een ‘bad leaver’-clausule in een dergelijke overeenkomst in en waarover denkt een aandeelhouder maar beter goed na voor hij zo’n clausule ondertekent?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - 28.01.2021

Volstaat zorgvolmacht voor uw bedrijf?

De zorgvolmacht is een belangrijk instrument van vermogensplanning, als vangnet voor toekomstige onbekwaamheid. Kan een zorgvolmacht ook gebruikt worden voor beslissingen in uw onderneming? Kan uw lasthebber uw rol als bestuurder (zaakvoerder) van uw vennootschap ten volle vervullen? Kan een lasthebber zonder meer uw stemrecht op de algemene vergadering uitoefenen?
Lees meer