Vennootschap - Opvolging & overdracht

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - 12.01.2021

Schenking blote eigendom aandelen vennootschap: voor wie is liquidatiereserve?

Veel ondernemers leggen met hun winst een liquidatiereserve aan, omdat ze het geld op die manier achteraf fiscaal voordelig uit hun vennootschap kunnen halen. Aan wie komen de op die manier opgebouwde reserves dan toe, als u in het kader van een successieplanning de aandelen in uw vennootschap met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen schenkt?
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 12.01.2021

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet dan ook de dubbele uitkeringstest, de balans- en liquiditeitstest, uitgevoerd worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer

WAARDERING - 12.01.2021

Prijsmechanismen bij bedrijfsovernames: ‘locking the box’ of ‘unlocking value’?

De prijs waartegen de verkoop van een onderneming gebeurt, is wellicht het belangrijkste element voor zowel koper als verkoper. Het is dan ook van belang dat die bij ondertekening van de definitieve overnameovereenkomst (SPA) bepaald of minstens bepaalbaar is. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende prijsmechanismen? Met welke aandachtspunten houdt u het best zoal rekening?
Lees meer

ONTSLAG - 12.01.2021

Als bestuurder met pensioen: waarop letten?

Na een lange carrière als bestuurder van vennootschappen hoopt u te kunnen genieten van een welverdiend pensioen. U overweegt dus om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap(pen) waarin u een bestuursmandaat bekleedt. Kunt u zomaar ontslag nemen? Welke impact heeft dit op uw sociaal statuut? Voor welke mogelijke andere punten moet u nog zoal aandacht hebben?
Lees meer

OVERDRACHT - 12.01.2021

Is het resultaatsgebonden deel van de verkoopprijs van aandelen belastbaar?

Bij de overname van een bedrijf is het niet ongebruikelijk dat de prijs voor de aandelen gedeeltelijk afhankelijk is van de resultaten die de vennootschap na de overname zal behalen, via een zgn. earn-out. Meestal werkt de overlater dan nog enkele jaren voor het overgelaten bedrijf, om het goede verloop van de overname te begeleiden. Hoe zit dat dan fiscaal gezien? Vaak wordt gezegd dat er dan een risico bestaat dat de variabele prijsbepaling en/of uw prestaties na de overname argumenten zijn voor de fiscus om de verkoopprijs van de aandelen gedeeltelijk te belasten als divers inkomen of beroepsinkomen... Klopt dat ook?
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 17.12.2020

Nalatenschap: te hoge schatting ABS? Bezwaar of ambtshalve ontheffing mogelijk!

Sinds 1 april 2019 is het mogelijk om een kosteloze bindende schatting (ABS) van onroerende goederen in een nalatenschap aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Omdat die schatting ook bindend is voor de belastingplichtige, zijn vele adviseurs nog steeds erg terughoudend ten aanzien van de ABS. Is dat wel terecht? En wat als u het niet eens bent met het resultaat van de ABS?
Lees meer
Vennootschap - Opvolging & overdracht

Meest gelezen tips & adviezen

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

AANDELEN - OVERDRACHT - 10.11.2020

Schenking vennootschap: alternatieven voor de kaasroute?

Binnenkort zal het wellicht niet meer mogelijk zijn om aandelen van uw vennootschap belastingvrij te schenken aan uw kinderen via een Nederlandse notaris. Welke alternatieven blijven er dan nog over om schenkbelasting te vermijden?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 10.12.2020

Hoe gaat uw kind het best aan de slag in uw BV?

Uw zoon of dochter is afgestudeerd en zou aan de slag gaan in uw BV. Hoe gebeurt dat dan het best, als bestuurder of als werknemer? Welke bevoegdheden heeft uw kind dan in de vennootschap, hoeveel loon moet uw vennootschap betalen en hoe zit dat met de sociale zekerheid?
Lees meer