Vennootschap - Rekening-courant

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - REKENING-COURANT - 23.04.2024

Werkelijk VAA gratis lening kleiner dan het forfaitaire VAA

Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel alle aard (VAA) waarbij de fiscus uitgaat van een forfaitaire interestvoet die jaarlijks bij KB vastgesteld wordt. Een rechter oordeelde echter op 20 februari 2024 dat dit niet correct is als die forfaitaire waarde niet overeenkomt met het werkelijke VAA. Hoe zit dat?
Lees meer

REKENING-COURANT - 15.04.2024

Voordeel alle aard goedkope leningen: referentierentevoeten voor aj. 2024

Het KB/WIB voorziet in een forfaitaire waardering voor diverse voordelen alle aard, waaronder goedkope of renteloze leningen verstrekt door de vennootschap aan de bedrijfsleider of werknemer. De classificatie als voordeel alle aard geldt niet alleen wanneer er daadwerkelijk een lening wordt afgesloten tussen de vennootschap en de bedrijfsleider of werknemer, maar ook in gevallen waarin de bedrijfsleider of werknemer een schuld heeft aan de vennootschap, geboekt op het rekening-courantactief. Als de bedrijfsleider of werknemer geen of een lage rente verschuldigd is op het openstaande saldo van de rc, wordt dit – in principe – beschouwd als een belastbaar voordeel alle aard. Of er al dan niet sprake is van een laag rentetarief wordt bepaald door de rente te vergelijken met een rente die jaarlijks door KB wordt vastgesteld. Onlangs zijn de rentevoeten voor aanslagjaar 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB van 12.01.2024, BS 25.01.2024) .
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 11.04.2024

In 2024 mag u veel meer interesten toekennen op het rekening-couranttegoed van uw baas!

Leent uw baas privé geld uit aan zijn vennootschap via een rekening-courant (rc), dan mag u aan hem voor die lening interesten toekennen vanuit zijn vennootschap. Hoeveel is dat dan voor 2024? En waarop moet u letten?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 02.04.2024

Een loonsverhoging uit uw BV voor meer (extralegaal) pensioen: gevaarlijk of toch mogelijk?

Om de aftrekbaarheid van extralegaal pensioen te beoordelen, hanteert de fiscus de zgn. 80%-regel. Die regel beperkt uw totaal pensioenbedrag in functie van uw laatste ‘normale brutojaarbezoldiging’. Dan verhoogt u in dat betrokken jaar toch vlug uw loon en klaar is Kees, … of toch niet? Een vonnis van 2023 licht toe…
Lees meer

REKENING-COURANT - 26.03.2024

Interest toegekend in 2024, dus 8,02%?

Aftrek interest op rc-tegoed beperkt. Zoals u weet, is interest die uw vennootschap aan u toekent op uw rekening-couranttegoed maar aftrekbaar in de mate dat de interestvoet niet hoger is dan een jaarlijks wettelijk vastgelegd tarief. In de mate dat de interestvoet hoger is, wordt de interest ‘geherkwalificeerd’ in niet-aftrekbare dividenden. Voor 2023 was dat tarief 5,70%, voor 2024 is het 8,02%. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - FISCAAL - 19.03.2024

Hoe de VAA verdelen als zowel u als uw partner bestuurder is?

Hoe zit dat met uw privé belastbare voordelen als ook uw partner bestuurder zou worden van uw vennootschap? Is er dan voortaan één voordeel alle aard (VAA) voor twee of één voor elk van beiden? Hoe zorgt u ervoor dat u samen zo weinig mogelijk sociale bijdragen en personenbelasting moet betalen op deze voordelen?
Lees meer
Vennootschap - Rekening-courant

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 29.01.2024

Via rekening-courant geld uitlenen aan uw vennootschap in 2024 loont fiscaal gezien!

Uw vennootschap plant een investering in 2024. In plaats van daarvoor bij de bank te gaan lenen, wilt u privé dat geld via rekening-courant aan uw BV lenen. Hoe moet u dat concreet doen en hoeveel interesten kunt u dan op die rc-lening vragen in 2024?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 08.02.2024

Hoeveel bedraagt het VAA gratis lening in 2023?

Wanneer u gratis leent van uw vennootschap, moet u zich laten belasten op een voordeel van alle aard (VAA). Op 25 januari 2024 werden in het Belgisch Staatsblad de tarieven van dit VAA voor het inkomstenjaar 2023 bekendgemaakt. Hoeveel bedragen ze, en wat valt op in vergelijking met vroegere jaren?
Lees meer

REKENING-COURANT - 26.03.2024

Interest toegekend in 2024, dus 8,02%?

Aftrek interest op rc-tegoed beperkt. Zoals u weet, is interest die uw vennootschap aan u toekent op uw rekening-couranttegoed maar aftrekbaar in de mate dat de interestvoet niet hoger is dan een jaarlijks wettelijk vastgelegd tarief. In de mate dat de interestvoet hoger is, wordt de interest ‘geherkwalificeerd’ in niet-aftrekbare dividenden. Voor 2023 was dat tarief 5,70%, voor 2024 is het 8,02%. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app