GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 13.02.2020

Een auteursrechtenvergoeding in de praktijk...

Een van de manieren om inkomsten uit uw vennootschap te halen waarop u privé fiscaal veel gunstiger belast wordt dan op uw loon is in de vorm van een auteursrechtenvergoeding. We zetten een aantal praktische vragen hierover op een rij…

Wanneer mogelijk?

Originele creatie. U heeft maar een auteursrecht op iets als u dat iets zelf origineel gecreëerd heeft. Dat ‘iets’ hoeft geen tekst te zijn, het kan ook software zijn, een bouwplan, een foto, …

Cessie of concessie. U kunt uw auteursrecht te gelde maken door het over te dragen (zgn. cessie) of ter beschikking te stellen (zgn. concessie). Dat kan aan een andere onderneming zijn, bv. een uitgeverij, maar ook aan uw eigen vennootschap.

Hoe wordt u privé belast?

Tot aan grensbedrag. Uw vennootschap moet tot aan een brutobedrag van € 62.090 (voor 2020) 15% rv inhouden op het nettobedrag – dat is het brutobedrag min een kostenforfait van maximaal € 12.417,50 (voor 2020). U moet die vergoeding in uw privéaangifte aangeven als een roerend inkomen en betaalt er dan, bovenop de ingehouden rv, nog de gemeentebelasting op.

Tip 1.  Aangezien het gaat om een roerend inkomen moet u er geen sociale bijdragen op betalen.

Tip 2.  Voor uw vennootschap is de vergoeding normaal gezien in een keer aftrekbaar in het jaar dat ze die betaalt of toekent. Enkel als ze de auteursrechten gedurende meer dan een boekjaar zal gebruiken, moet ze lineair afschrijven over ten minste vijf jaar (CBN-advies 2012/13, 10.10.2012 en art. 63 WIB 92) .

Herkwalificatie in loon mogelijk? Het valt niet uit te sluiten dat uw controleur de vergoeding met de zgn. antimisbruikbepaling zal willen herkwalificeren in loon, maar het is dan wel aan hem om het fiscale misbruik te bewijzen. Kortweg moet hij dan aantonen dat het niet de bedoeling van de wetgever was dat u in uw situatie van de gunstregeling gebruik zou maken. Dat is nog niet zo simpel…

Tip.  Wilt u 100% zeker zijn dat uw controleur de antimisbruikbepaling gewoonweg niet kan toepassen, dan moet u een ruling aanvragen.

Boven grensbedrag. Op het eventuele gedeelte van de vergoedingen boven de grens van € 62.090 (voor 2020) moet uw vennootschap 30% rv inhouden. Privé moet u dat deel van de vergoeding normaal gezien laten belasten als loon.

Let op!  Op dit stuk van de vergoeding moet u dan wel sociale bijdragen betalen.

Hoe organiseren?

Auteursrecht registreren? Neen, uw auteursrecht is immers automatisch beschermd. Om auteursrecht te hebben op een werk is het noodzakelijk, maar ook voldoende, dat het werk het resultaat is van uw intellectuele of artistieke inspanning, uw persoonlijke stempel draagt en in een concrete vorm gegoten is.

Contract? Ja, als bewijs tegenover de fiscus (Ci.RH. 231/631.675, 04.09.2014) maakt u het best een schriftelijk contract op.

Hoeveel en welke voorwaarden? Dat bepaalt u in principe zelf. De Rulingdienst verbindt aan zijn goedkeuring van rulingaanvragen wel voorwaarden inzake o.a. het bedrag van de vergoeding, maar die voorwaarden staan niet in de wet. Strikt genomen moet u zich daarvan niets aantrekken. Als u problemen met de controleur wilt vermijden, houdt u er normaal gezien wel het best rekening mee.

Uw vennootschap kan u voor uw auteursrechten een tegen 15% belastbare vergoeding betalen waarop u geen sociale bijdragen betaalt. Regel dit wel in een schriftelijk contract. Een ruling aanvragen kan, maar moet niet. Vanuit pragmatisch oogpunt houdt u wel het best rekening met de voorwaarden in de bestaande rulings.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878