AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 02.03.2020

Neemt u ook de fiscale en sociale schulden over?

U wilt een zaak overnemen, bv. van een collega in de buurt die ermee ophoudt. Wilt u problemen vermijden, dan kunt u er maar beter voor zorgen dat de overlater geen fiscale of sociale schulden meer heeft. Waarom en wat moet u dan doen?

Wat kan het probleem zijn bij overname?

Wat wilt u doen? Een collega houdt ermee op en u bent geïnteresseerd om alle zgn. activa, voorraden, het cliënteel, enz. over te nemen. De schulden wilt u niet overnemen, en dat kunt u perfect regelen in het overnamecontract, tenminste voor de gewone schuldeisers van de overlater.

Wat met fiscale en sociale schulden? Daar kan eventueel een probleem mee zijn. Wanneer bij een overname de overlater schulden heeft aan de Belastingen, de Btw, de sociale kas of de RSZ, bestaat er immers een bijzondere regeling die u als overnemer zuur kan opbreken.

Wat is het probleem? De overdracht is zgn. niet tegenstelbaar aan de fiscus, de sociale kas en de RSZ gedurende één maand vanaf de dag dat die ervan op de hoogte gebracht zijn. Dit betekent dat als de overlater nog fiscale of sociale schulden heeft, er beslag gelegd kan worden op de handelszaak en dat die verkocht kan worden, ook al bent u er intussen eigenaar van. Als u al een deel van de overnameprijs betaald heeft, bent u na die maand mogelijk ook nog ten belope van het betaalde bedrag mee hoofdelijk aansprakelijk voor de nog onbetaalde fiscale en sociale schulden.

Hoe lost u dat op?

Enkel schuldenvrij overnemen? Inderdaad, neem een zaak enkel over als de overlater bewijst dat hij geen fiscale of sociale schulden meer heeft.

Bewijzen met certificaten? De overlater moet aan zijn fiscaal ontvangkantoor een certificaat vragen voor de belastingen en de btw, aan zijn sociale kas een certificaat voor zijn sociale bijdragen, aan de RSZ een certificaat inzake RSZ-bijdragen en, in Vlaanderen en Brussel, aan de gewestelijke belastingadministratie een certificaat voor registratierechten, onroerende voorheffing, en andere regionale belastingen. Positieve certificaten worden maar afgeleverd als de overlater geen schulden heeft en er ook geen fiscale controle of sociale inspectie bezig is of aangekondigd is.

Let op!  De certificaten zijn maar 30 dagen geldig.

Hoe pakt u dat praktisch aan?

Hoe regelen in het overnamecontract? Het best stelt u het overnamecontract al op vóór de overlater de certificaten aanvraagt. U zet er echter een zgn. opschortende voorwaarde in dat de overname maar definitief is als de certificaten er zijn. U laat ook beter een clausule opnemen dat u de certificaten ten laatste tegen een bepaalde datum moet hebben, met eventueel zelfs een boete in geval van vertraging.

Hoe gaat het dan verder? Bezorgt de overlater u tijdig de certificaten, dan wordt de overname definitief. Blijkt de overlater toch nog fiscale of sociale schulden te hebben, dan is de overname in principe van de baan. U kunt echter eventueel ook met de overlater afspreken dat hij de schulden aanzuivert, zodat hij de certificaten toch nog krijgt en de overname alsnog kan doorgaan.

Tip.  Wanneer de overlater de schulden niet volledig kan betalen, kunt u eventueel afspreken dat u een deel van de overnameprijs rechtstreeks aan de fiscus, sociale kas of RSZ betaalt i.p.v. aan hem.

Tot slot... U moet een voor eensluidend met het origineel verklaarde kopie van het overnamecontract, samen met de certificaten, bezorgen aan de instanties die de certificaten afgeleverd hebben.

U bent mee aansprakelijk voor fiscale of sociale schulden van de overlater, tenzij de overlater bewijst met certificaten, die hij moet aanvragen, dat hij zulke schulden niet heeft en dat er ook geen controle bezig is of aangekondigd is. Maak van de aflevering van die certificaten een zgn. opschortende voorwaarde in het overnamecontract.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878