GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN - 25.10.2019

Hoe worden buitenlandse interesten en dividenden belast?

U opent privé of via uw vennootschap een spaarrekening in bv. Nederland, of u koopt aandelen van bv. een Amerikaanse vennootschap. Wat zijn dan de fiscale regels voor de interesten en dividenden die u of uw vennootschap ontvangt?

Privé-inkomsten

In principe belastbaar. Buitenlandse interesten en dividenden die u privé ontvangt, zijn in principe belastbaar tegen dezelfde tarieven als binnenlandse. Omdat er geen roerende voorheffing (rv) op ingehouden is, moet u ze wel nog aangeven. Ze worden dan afzonderlijk belast.

Buitenlandse belasting. Normaal gezien werd in het buitenland ook al ‘bronbelasting’ ingehouden, d.w.z. het buitenlandse equivalent van de rv. Volgens de fiscus moet u in uw aangifte het bedrag van de inkomsten vermelden na aftrek van die bronheffing en kunt u die bronheffing niet verrekenen met, lees: aftrekken van, de Belgische belasting, ook al heeft Cassatie beslist – althans wat betreft Franse dividenden – dat dit wel mogelijk moet zijn (Cass., 16.06.2017) . Dit betekent concreet dat u doorgaans op buitenlandse interesten en dividenden buitenlandse belasting (meestal 15%) plus Belgische belasting (normaal gezien 30%) betaalt.

Vrijstelling interesten. Voor interesten van ‘spaarboekjes’ die aan bepaalde voorwaarden voldoen, heeft u recht op een vrijstelling van € 980 (voor 2019) per persoon (art. 21, 5° WIB 92) . De belangrijkste voorwaarde is dat de vergoeding moet bestaan uit een basisrente van momenteel max. 3% plus een getrouwheidspremie. De vrijstelling geldt eveneens voor spaarrekeningen in een andere EER-lidstaat als de voorwaarden van die rekeningen ‘soortgelijk’ zijn aan die voor Belgische ‘spaarboekjes’.

Voorbeeld. De rechter besliste dat de vrijstelling ook gold voor een Nederlandse spaarrekening met een basisrente en een ‘bonus’ (berekend op het tijdens het jaar ingelegde bedrag) (Antwerpen, 17.10.2017) . In een ander geval werd de vrijstelling niet toegestaan, omdat de belastingplichtigen aan de rechter geen informatie bezorgden over hun Nederlandse spaarrekening (Antwerpen, 30.10.2018) .

Vrijstelling dividenden. Sinds 2018 bestaat er ook een vrijstelling voor dividenden, van € 800 voor 2019 (art. 21, 14° WIB 92) . Voor Belgische dividenden moet u de vrijstelling vragen in de aangifte en u krijgt dan de rv terug. Voor buitenlandse dividenden geldt de vrijstelling ook, maar krijgt u die door het vrijgestelde bedrag juist niet aan te geven.

Inkomsten voor uw vennootschap

In principe belastbaar. Interesten en dividenden die uw vennootschap ontvangt op buitenlandse beleggingen zijn in principe belastbaar in de vennootschapsbelasting. Ze behoren tot de gewone winst van uw vennootschap en worden dus belast tegen 29,58% of het kmo-tarief van 20,4% (25% resp. 20% vanaf aanslagjaar 2021).

Buitenlandse belasting. Bronheffing die ingehouden is op de interesten, kan uw vennootschap normaal gezien (gedeeltelijk) van de Belgische vennootschapsbelasting aftrekken via het zgn. FBB (forfaitaire buitenlandse belasting) (art. 287 WIB 92) . Voor dividenden is in principe geen FBB mogelijk.

Vrijstellingen. De vrijstellingen waar u privé recht op heeft, gelden niet voor vennootschappen. Er bestaan echter wel andere vrijstellingen voor sommige interesten en dividenden tussen ondernemingen van verschillende landen, op basis van EU-wetgeving en dubbelbelastingverdragen, bv. de moeder-dochtervrijstelling voor dividenden.

U privé betaalt op buitenlandse interesten en dividenden normaal gezien buitenlandse plus Belgische belasting, maar heeft in principe wel recht op de gedeeltelijke vrijstelling van interesten van spaarboekjes en dividenden. Voor uw vennootschap gelden er andere vrijstellingen. De buitenlandse belasting op interesten kan ze in principe van de vennootschapsbelasting aftrekken.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878