VZW - VRIJWILLIGERS - 24.11.2022

Wat als een vrijwilliger van uw VZW arbeidsongeschikt wordt?

Stel, een vrijwilliger van uw VZW wordt ziek of heeft een ongeval, waardoor hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Mag hij dan gewoon aan de slag blijven in uw VZW als zijn gezondheidstoestand dat toelaat? En kan iemand tijdens zo’n periode van arbeidsongeschiktheid ook starten als vrijwilliger bij uw VZW? Hoe zit dat juist?

Arbeidsongeschikt en toch vrijwilligerswerk? Jawel, dat is perfect mogelijk. Daarover bestaan vaak misverstanden, maar ook iemand die arbeidsongeschikt is, kan vrijwilligerswerk doen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dat vrijwilligerswerk verenigbaar is met de gezondheidstoestand van de betrokkene.

Melding bij het ziekenfonds. Wie arbeidsongeschikt is en daarvoor een uitkering ontvangt van het ziekenfonds, moet dat vrijwilligerswerk wel melden aan de adviserende arts van de mutualiteit. Iemand die al als vrijwilliger aan de slag is in uw VZW en arbeidsongeschikt wordt, moet dat zo snel mogelijk melden. Iemand die reeds arbeidsongeschikt is en als vrijwilliger wil starten bij uw VZW, meldt dat het best vóór aanvang van het vrijwilligerswerk.

Tip 1. Die aanvraag gebeurt met een modeldocument dat u kunt terugvinden via https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/aanvraagformulier-vrijwilligerswerk.pdf.

Tip 2. Is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte – en dus gedekt door de verzekering van de werkgever – dan is er geen melding nodig.

Let op! Iemand die in meerdere organisaties actief is als vrijwilliger, moet voor elke organisatie apart zo’n formulier indienen.

Wat beoordeelt de adviserende arts? Kortweg of het vrijwilligerswerk wel verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. Is hij van mening is dat dat vrijwilligerswerk de gezondheid van de betrokkene (en anderen) niet in gevaar brengt, dan zal hij daarvoor in principe toestemming geven.

Tip. Meestal geldt die toestemming voor onbepaalde duur (tot de adviserend geneesheer een andere beslissing neemt), maar hij kan ook een specifieke termijn bepalen.

Let op! Wie vrijwilligerswerk verricht bij een overheidsinstelling of een instelling van openbaar nut (‘niet-bezoldigde activiteit’), moet – na de toestemming van de adviserend geneesheer – bijkomend het formulier indienen dat u kunt terugvinden via https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/vrijwilligerswerk.pdf .

Combineerbaar met kostenvergoeding? Jawel, dat is geen probleem. De kostenvergoeding die uw VZW eventueel aan de vrijwilliger betaalt voor zijn activiteiten, heeft geen invloed op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die hij ontvangt. Die blijven dus gewoon doorlopen.

Let op! Voorwaarde is natuurlijk wel dat die kostenvergoeding voldoet aan alle regels (zoals het respecteren van de maximale dag- en jaargrenzen als het om een forfaitair bedrag gaat).

Sanctie als de vrijwilliger geen melding doet? Doet uw vrijwilliger geen melding bij het ziekenfonds, dan kan zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering geschorst worden. Dat is uiteraard een situatie die u absoluut moet vermijden.

Tip. Uw vrijwilligers zijn mogelijk niet op de hoogte van die meldingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. Neem dat dan ook het best op in de informatie die uw VZW aan haar vrijwilligers geeft bij aanvang van hun activiteiten.

Ook iemand die arbeidsongeschikt is, kan vrijwilligerswerk doen. Voorwaarde is wel dat de betrokkene dat meldt aan het ziekenfonds en vervolgens toestemming krijgt van de adviserend geneesheer. Zo niet dreigt hij of zij de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verliezen. Informeer uw vrijwilligers over die meldingsplicht voordat ze bij uw VZW aan de slag gaan.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878