Belastingen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BUITENLAND - 02.04.2020

Buitenlands dividend: belastingkrediet?

Het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen, 17.12.2019) bevestigde recent nog een keer dat beleggers in bepaalde omstandigheden recht kunnen hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Voorlopig wijzigt er in de praktijk weinig omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Betalingsuitstel door coronavirus

Om bedrijven financiële ademruimte te geven ten tijde van de coronacrisis, heeft de overheid enkele indienings- en betalingsfaciliteiten verleend. Welke dan?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Waar kopie van uw aanslagbiljet vinden?

Waarvoor nodig? De toekenning en het bedrag van subsidies, studiebeurzen, leningen, enz. is meestal afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als bewijsstuk van uw inkomsten wordt vaak een kopie van uw meest recente aanslagbiljet(ten) gevraagd. U heeft geen kopie (meer)? Normaal gezien heeft u of uw boekhouder het originele aanslagbiljet nog op papier, of een kopie ervan, maar soms loopt er al eens iets fout en is het verloren gegaan. Er zit dan niets anders op dan aan de fiscus zelf een kopie te vragen. Waar vragen?...
Lees meer

BUITENLAND - 27.03.2020

Verliezen buitenlandse vaste inrichting: nu striktere voorwaarden aftrekbaarheid

Wanneer de vennootschap in het verleden verliezen leed in het buitenland – hetzij gekoppeld aan een buitenlandse vaste inrichting, hetzij gekoppeld aan een buitenlands onroerend goed – dan konden deze verliezen, binnen een welbepaald fiscaal kader, afgezet worden ten aanzien van het resultaat dat de vennootschap in België realiseerde. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting worden de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de buitenlandse verliezen in aftrek te brengen, vanaf aanslagjaar 2021 substantieel verstrengd.
Lees meer

ROERENDE VOORHEFFING - 27.03.2020

Wat als er onvoldoende roerende voorheffing (rv) aan de bron is ingehouden?

Als schuldenaar van roerende inkomsten bent u verplicht om de rv aan de bron in te houden en ze tijdig door te storten aan de fiscus, tenzij wanneer er een vrijstelling voorhanden is. De praktijk toont echter aan dat dit niet altijd correct verloopt. Wat zijn dan de gevolgen? Daarnaast kan het ook zijn dat u met de schuldeiser een netto gegarandeerde interest heeft afgesproken. Hoe bruteert u die interest dan correct? Een recente circulaire (circ. 2020/C/21, 29.01.2020) verduidelijkt.
Lees meer

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP - 27.03.2020

Kan de fiscus het bestaan van een (management)vennootschap negeren?

Bedrijfsleiders en financieel managers leveren hun prestaties vaak via een managementvennootschap. Kan de fiscus het bestaan van een (management)vennootschap negeren en de inkomsten van die vennootschap bij de zaakvoerder belasten? Wanneer kan de fiscus de juridische realiteit toch aan de kant schuiven? Wanneer is er effectief sprake van simulatie of van fiscaal misbruik? Wat zei het Hof van Cassatie onlangs daarover in een specifiek dossier?
Lees meer
Belastingen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

Cookiebeleid