Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDELEN - 26.06.2020

Hervorming vennootschapsrecht: sanctie eenhoofdigheid afgeschaft?

Onder het vroegere Wetboek van Vennootschappen moest een naamloze vennootschap door minstens twee oprichters opgericht worden. Is dat nog steeds zo onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat sinds 1 mei 2019 in werking getreden is? Werden ook andere regels inzake eenhoofdigheid gewijzigd? Kan eenzelfde persoon voortaan enige vennoot zijn van meerdere BV’s?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - 26.06.2020

Geschillenregeling aandeelhouders 2.0: de vlag dekt nu een veel bredere lading...

Als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of hun belangen schaadt of dreigt te schaden, dan kunnen zij een beroep doen op de geschillenregeling. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geeft aan die regeling een ruimer toepassingsgebied.Welke andere geschillen dan de loutere overdracht van aandelen kunnen nu in die procedure betrokken worden? Kunnen vruchtgebruikers voortaan ook een vordering tot uittreding of tot uitsluiting stellen? Sinds wanneer zijn de nieuwe regels in werking getreden?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 25.06.2020

Biztax ten laatste beschikbaar op 07.07.2020!

Biztax. Biztax is de toepassing die FOD Financiën ter beschikking stelt en via dewelke u of uw boekhouder de aangifte vennootschapsbelasting kan indienen. Normaal gezien wordt Biztax ieder jaar begin juni opengesteld. Voor dit jaar was de opening voorzien op 9 juni. Coronamaatregelen. Via een bericht op zijn website ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax ) liet de fiscus weten dat Biztax ten laatste op 07.07.2020 beschikbaar zal zijn voor aanslagjaar 2020. Door de grote omvang van de maatregelen rond corona zijn er nl. veel technische aanpassingen nodig in Biztax. Dat gaat dan o.a. over de carry-back van verliezen van 2020 die u nog van winsten van boekjaar 2019 kunt aftrekken ( T&A Belastingen, jg. 26, nr. 16, p. 5, 02.06.2020 ). Over een verlenging van de indieningstermijnen is er voorlopig nog geen sprake. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 24.06.2020

Nieuwe tarief kilometervergoeding is gekend!

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is daarbij van belang?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.06.2020

Corona tax incentives: carry-back van verliezen en wederopbouwreserve

De coronacrisis heeft de regering ook aangezet om incentives op vlak van de inkomstenbelasting uit haar hoed te toveren. Zo bespreekt de Kamer op dit ogenblik een wetsontwerp dat ‘carry-back’ van verliezen en de aanleg van een toekomstige wederopbouwreserve mogelijk moet maken. Wat weten we al?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 19.06.2020

Dividenduitkering bij de NV: quid balans- en liquiditeitstest?

Ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers bij de BV en CV, voorziet het nieuwe WVV voor de kapitaalloze vennootschappen in een balans- en liquiditeitstest alvorens tot uitkering over te gaan. Hoe zit dat dan bij de NV, waar het kapitaalbegrip wel behouden bleef?
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - TANTIÈME - 30.04.2020

Een tantième ter compensatie van uw verminderd loon?

Uw boekhouder stelt voor om uw loon te verminderen zodanig dat uw cijfers door de coronacrisis niet in het rood komen te staan. Om de pijn te verzachten zou u zich volgens hem op de volgende jaarvergadering over boekjaar 2019 (voor hetzelfde bedrag) een tantième kunnen toekennen. Waarom stelt hij dat voor?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 30.04.2020

Uitstel algemene vergadering en jaarrekening!

Coronamaatregel. In principe moet u uw algemene vergadering houden binnen de zes maanden na afsluiting van uw boekjaar. Om rekening te houden met de coronamaatregelen, heeft de minister van Justitie voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden, een uitstel van maximaal tien weken verleend (KB 09.04.2020, BS 09.04.2020) . U krijgt al eveneens tien weken uitstel voor de verplichting om de jaarrekening van uw vennootschap binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar bij de Nationale Bank neer te leggen. ...
Lees meer

TANTIÈME - 10.04.2020

Wanneer is er op een tantième btw verschuldigd?

Er bestaan in de praktijk soms misverstanden over de vraag of u btw moet rekenen als de algemene vergadering binnenkort beslist om een tantième toe te kennen aan een bestuurder-vennootschap. Zijn de regeIs anders wanneer het om een bestuurder-natuurlijk persoon gaat? Wanneer is de btw dan opeisbaar?
Lees meer

Cookiebeleid